Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php5.2//lib/php/conn.php) is not within the allowed path(s): (/home/lazyopl/:/tmp:/usr/local/lib/php/:/usr/sbin/:/usr/bin/:/usr/local/bin/:/usr/local/sbin/:/bin/:/sbin/) in /home/lazyopl/domains/archiwumbip.lazy.pl/public_html/php/top.php on line 36
BIP UM Łazy 
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP


2013

Zarządzenie Nr 1 w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Łazy i nadania jej Regulaminu.

Zarządzenie Nr 2 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Rokitnie Szlacheckim.

Zarządzenie Nr 3 w sprawie ustalenia wysokości niektórych cen i opłat.

- Załącznik do zarządzenia nr 3

Zarządzenie Nr 4 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013 i ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łazach na rok 2013.

Zrządzenie Nr 5 w sprawie umorzenia należności z tytuły czynszu mieszkalnego wraz z odsetkami.

Zarządzenie Nr 6 w sprawie nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Łazy.

Zarządzenie Nr 7 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Łazy.

Zarządzenie Nr 8 w sprawie ogłoszenie naboru na trzech członków Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.

Zarządzenie Nr 9 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2013 i zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2013-2016.

Zarządzenie Nr 10 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały w sprawie: „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łazy w roku 2013.

Zarządzenie Nr 11 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2013.

Zarządzenie Nr 12 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Zarządzenie Nr 13 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2013.

Zarządzenie Nr 14 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem.

Zarządzenie Nr 15 w sprawie ogłoszenie przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Łazy.

Zarządzenie Nr 16 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych - lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla najemców lokali.

Zarządzenie Nr 17 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2013.

Zarządzenie Nr 18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenie w dniu 11.03.2013r. I przetargu ustanego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łazach oraz w trybie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Wiesiółce i na sprzedaż działek położonych w Łazach.

Zarządzenia Nr 19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łazach z dnia 29 listopada 2012r. nr XXI/176/12 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łazy, zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łazach z 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łazy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Łazy w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Zarządzenie Nr 20 w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 21 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2103.

Zarządzenie Nr 22 w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku kwalifikacji wojskowej.

Zarządzenie Nr 23 w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku kwalifikacji wojskowej.

Zarządzenie Nr 24 w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku kwalifikacji wojskowej.

Zarządzenie Nr 25 w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku kwalifikacji wojskowej.

Zarządzenie Nr 26 w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku kwalifikacji wojskowej.

Zarządzenie Nr 27 w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku kwalifikacji wojskowej.

Zarządzenie Nr 28 w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku kwalifikacji wojskowej.

Zarządzenie Nr 29 w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku kwalifikacji wojskowej.

Zarządzenie Nr 30 w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku kwalifikacji wojskowej.

Zarządzenie Nr 31w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku kwalifikacji wojskowej.

Zarządzenie Nr 32 w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku kwalifikacji wojskowej.

Zarządzenie Nr 33 w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku kwalifikacji wojskowej.

Zarządzenie Nr 34 w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku kwalifikacji wojskowej.

Zarządzenie Nr 35 w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku kwalifikacji wojskowej. (na wniosek).

Zarządzenie Nr 36 a sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łazach do realizacji zadań związanych z przeciw działaniu przemocy w rodzinie.

Zarządzenie Nr 37 w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu czynszu za lokal mieszkalny wraz z odsetkami i kosztami postępowania.

Zarządzenie Nr 38 w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Łazy nieruchomości położonej w Chruszczobrodzie.

Zarządzenie Nr 39 w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 40 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łazy na lata 2013-2016.

Zarządzenie nr 41 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Łaz nr 132 z dnia 19 października 2012 r. w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, w formie odpracowania należności na rzecz Gminu Łazy.

Zarządzenie Nr 42 w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 43 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2013.

Zarządzenie Nr 44 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 45 sprawie powołania komisji do przeprowadzenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działek położonych w Rokitnie Szlacheckim i w Łazach.

Zarządzenie Nr 46 w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia Nr 161/2012 z dnia 31.12.2102r. w sprawie ustalenia miesięcznego limitu rozmów przeprowadzonych w celach służbowych z komórkowych telefonów służbowych.

- Załącznik do zarządzenia nr 46

Zarządzenie Nr 47 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych - lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla najemców lokali.

Zarządzenie Nr 48 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe znajdujące się w budynkach komunalnych.

Zarządzenie Nr 49 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Łazy.

Zarządzenie Nr 50 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Łazy.

Zarządzenie nr. 51 w sprawie utworzenia rejestru instytucji Kultury oraz księgi rejestrowej dla instytucji kultury działających w Gminie Łazy.

Zarządzenie Nr 52 w sprawie ustanowienia pełnomocnika dom spraw wyborów - urzędnika wyborczego.

Zarządzenie Nr.53 Burmistrza Łaz z dnia 14.04.2013 w sprawie zmiany zarządzenia Nr. 67 Burmistrza Łaz z dnia23.04.2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w rzędzie Miejskim w Łazach.

Zarządzenie Nr 54 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2013

Zarządzenie Nr. 55 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały w sprawie zasad dofinansowania odpadów azbestowych na terenie Gminy Łazy w roku 2013.

Zarządzenie 56 w sprawie upoważnienia specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach do wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie 57 w sprawie korekty do zarządzenia Nr. 53 Burmistrza Łaz z dnia 26.04.2013r. i zmian do Budżetu Gminy Łazy na rok 2013.

Zarządzenie Nr 58 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej na terenie miasta Łazy stanowiących własność Gminy Łazy.

Zarządzenie Nr 59 w sprawie umorzenia należności z tytułu czynszu dzierżawnego.

Zarządzenie nr.60 w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim w Łazach.

Zarządzenie nr 61 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr. 3 w Chruszczobrodzie ul, Mickiewicza 113, 42-450 Łazy

Zarządzenie Nr. 62 w sprawie upoważnienia sekretarz gminy Łazy do wydawania zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej lub odmowy wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Zarządzenie Nr 63 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2013.

Zarządzenie Nr 64 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury w Gminie Łazy.

Zarządzenie Nr 66 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 140 Burmistrza Łaz z dnia 12 listopad 2012r. w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania i koordynacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Łazy na lata 2013-2016.

Zarządzenie nr. 67 w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2013 - 2016.

Zarządzenie Nr. 68 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizmami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały rady Miejskiej w Łazach Nr XXII / 185/12 z dnia 28.12.

Zarządzenie Nr. 69 w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie dofinansowania na cele wymienione w & 2 uchwały Nr.XXV/217/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 23.05.2013 w sprawie zasad dofinansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Łazy w roku 2013.

Zarządzenie Nr 70 w sprawie przedłużenia powierzenia Pani Teresie Kubasik stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Niegowonicach

Zarządzenie Nr 71 w sprawie przedłużenia powierzenia Pani Alfredzie Wojtala stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Łazach

Zarządzenie Nr 72 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Łazy.

Zarządzenie Nr 73 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Łazy.

Zarządzenie Nr 74 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr3 w Chruszczobrodzie.

Zarządzenie nr. 75 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2013.

Zarządzenie Nr. 76 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Chruszczobrodzie.

Zarządzenie Nr. 77 w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Chruszczobrodzie.

Zarządzenie nr. 78 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy Gminy Łazy na lata 2013-2016.

Zarządzenie nr 79 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2013.

Zarządzenie nr. 80 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 81 w sprawie organizacji, uruchamiania na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa i funkcjonowania systemu stałego dyżuru w Gminie Łazy

Zarządzenie nr 82 wraz z wykazem w sprawie sporządzenia i oddania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem w trybie przetargowym.

Zarządzenie nr. 83 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie miasta Łazy.

Zarządzenie 84 w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżaw ę nieruchomości stanowiących własność Gminy Łazy.

Zarządzenie Nr. 85 wraz z załącznikiem nr.1 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 86 w sprawie zmiany załączników do zarządzenia Nr. 46/2013 z dnia 04.04.2013 r w sprawie ustalenia miesięcznego limitu rozmów przeprowadzonych w celach służbowych z komórkowych telefonów służbowych

- Załącznik do zarządzenia 86

Zarządzenie Nr. 87 w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2013 - 2016.

Zarządzenie nr. 88 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2013

Zarządzenie nr. 89 w sprawie przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Łazach przy ul. Topolowej.

Zarządzenie nr.90 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łazach z 20 listopada 2012r. XXI/76/12 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łazy.

Zarządzenie nr. 91 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej na terenie miasta Łazy stanowiących własność Gminy Łazy.

Zarządzenie nr 92 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2013 - 2016

Zarządzenie 93 w sprawie upoważnienia sekretarza Gminy Łazy do wydawania decyzji administracyjnych , postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza.

Zarządzenie nr. 94 w sprawie przekazania informacji z wykonania budżetu Gminy Łazy za pierwsze półrocze 2013

Zarządzenie nr. 95 w sprawie zmiany do budżetu Gminy Łazy na rok 2013.

Zarządzenie nr. 96 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2013.

Zarządzenie 97 w sprawie umorzenia odsetek z tytułu czynszu za lokal mieszkalny.

Zarządzenie 98 w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu czynszu za lokal mieszkalny.

Zarządzenie 100 w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2013 - 2016.

Zarządzenie Nr 101 w sprawie powołania Zespołu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy.

Zarządzenie Nr 102 w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokalne mieszkalne w zasobach mieszkaniowych Gminy.

Zarządzenie Nr 103 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łaz na lata 2013-2016.

Zarządzenie nr. 104 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego na terenie Gminy Łazy w dniu 24 września 2013 roku.

Zarządzenie 105 w sprawie powołania Komisji do dokonania przeglądu, przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu i środków obrony cywilnej znajdujących się w magazynie gminnym.

Zarządzenie 106 w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łazach do realizacji zadań związanych z przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

Zarządzenie 107 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2013.

Zarządzenie 108 w sprawie aktualizacji dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środkó technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych.

Zarządzenie 109 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2013

Zarządzenie Nr 110 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Łazach.

Zarządzenie 112 w sprawie przydziału obligacji na okaziciela serii A

Zarządzenie 113 w sprawie przydziału obligacji na okaziciela serii B

Zarządzenie 114 w sprawie przydziału obligacji na okaziciela serii C

Zarządzenie 115 w sprawie przydziału obligacji na okaziciela serii D

Zarządzenie 116 w sprawie przydziału obligacji na okaziciela serii E

Zarządzenie 117 w sprawie przydziału obligacji na okaziciela serii F

Zarządzenie 118 w sprawie przydziału obligacji na okaziciela serii G

Zarządzenie 119 w sprawie przydziału obligacji na okaziciela serii H

Zarządzenie 120 w sprawie przydziału obligacji na okaziciela serii I

Zarządzenie 121 w sprawie umorzenia zaległości i odsetek z tytułu czynszu za lokal mieszkalny

Zarządzenie 122 w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Łazy obowiązkowej deratyzacji

Zarządzenie 123 w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Łazach

Zarządzenie 124 w sprawie zasad przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędnicznych, w tym kierowniczych  stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Łazach

Zarządzenie 125 w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Łazy

Zarządzenie 126 w sprawie wprowadzenia zasad postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Łazach zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w tym kierowniczych urzędniczych

Zarządzenie 127 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu Uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody: "Zespół źródeł rzeki Centurii zlokalizowany w miejscowości Hutki Kanki, Gmina Łazy".

Zarządzenie nr.128 wraz z załącznikiem w sprawie zmian do Budżetu Gminy Łazy na rok 2013

Zarządzenie nr 129 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie miasta Łazy.

Zarządzenie nr. 130 w sprawie powołania Komisji ds. rekrutacji grupy potencjalnych Uczestników Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu skierowane na rzecz mieszkańców i jednostek organizacyjnych Gminy Łazy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zarządzenie nr 132 w sprawie umorzenia zaległości i odsetek z tytułu czynszu za lokal mieszkalny oraz kosztów postępowania sądowego.

Zarządzenie nr 133 w sprawie Zarządzenia nr 117.1.08.2012 z dnia 31 sierpień 2012 roku w sprawie ogłoszenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół, przeszkoli oraz żłobka prowadzonych przez Gminę Łazy.

Zarządzenie nr 134 w sprawie powołania zespołu powypadkowego.

Zarządzenie Nr 135 w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu czynszu za lokal mieszkalny oraz umorzenia odsetek i kosztów postępowania sądowego.

Zarządzenie nr. 136 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2013.

Zarządzenie nr 137 i załącznik nr 1 w sprawie wzoru wniosku o odpis z rejestru instytucji kultury oraz upoważnienia Kierownika Wydziału Edukacji , Kultury i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Łazach do wydawania odpisów z rejestru instytucji kultury , dla których organizatorem jest Gmina Łazy.

Zarządzenie nr. 138 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Łazy na rok 2014.

Zarządzenie nr. 139 w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2017.

Zarządzenie Nr 140 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały w sprawie "Wieloletniego programu wspópracy Gminy Łazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014 - 2016"

Zarządzenie nr 141 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji w organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.

Zarządzenie nr 142 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji w organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych.

Zarządzenie nr. 143 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2013.

Zarządzenie nr. 145 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej na terenie miasta i gminy Łazy

Zarządzenie 146 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2013.

Zarządzenie nr. 147 w sprawie wprowadzenia zasad odbywania praktyk studenckich / uczniowskich w Urzędzie Miejskim w Łazach

Zarządzenie nr. 148 w sprawie określenia trybu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Łazach oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Łazy

Zarządzenie nr. 151 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i organizacjami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Łazy na okręgi wyborcze oraz ustaleniu ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu oraz projektu uchały w sprawie podziału gminy Łazy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie 152 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2013

Zarządzenie nr. 153 w sprawie korekty Zarządzenia Nr. 136 Burmistrza Łaz z dnia 8 listopada 2013 i Zarządzenia Nr. 146 Burmistrza Łaz z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2013.

Zarządzenie Nr. 155 w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia Nr. 86/2013 z dnia 16.07.2013r. w sprawie ustalenia miesięcznego limitu rozmów przeprowadzonych w celach służbowych z komórkowych telefonów służbowych.

Zarządzenie nr. 156 w sprawie zmiany zarządzenia Nr. 140 Burmistrza Łaz z dnia 28.11.2011r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w urzędzie miejskim i gminnych jednostkach organizacyjnych oraz nadzoru nad jej realizacją.

Zarządzenie nr. 157 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2013.

Zarzadzenie Nr. 158 w sprawie zmian y Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2013

Zarządzenie nr. 159 w sprawie wprowadzenia obowiązków wynikających z funkcjonowania systemu e-kontrola zarządcza w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Łazy.Opublikował: Marcin Wojdas
Publikacja dnia: 05.03.2014
Podpisał: Marcin Wojdas
Dokument z dnia: 04.02.2013
Dokument oglądany razy: 7 468