Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php5.2//lib/php/conn.php) is not within the allowed path(s): (/home/lazyopl/:/tmp:/usr/local/lib/php/:/usr/sbin/:/usr/bin/:/usr/local/bin/:/usr/local/sbin/:/bin/:/sbin/) in /home/lazyopl/domains/archiwumbip.lazy.pl/public_html/php/top.php on line 36
BIP UM Łazy 
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

To jest wersja archiwalna z dnia 18.06.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych

Kadencja 2010-2014

 1. Uchwała Nr I/1/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łazach.
 2. Uchwała Nr I/2/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Łazach.
 3. Uchwała Nr III/3/10 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.
 4. Uchwała Nr III/4/10 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łazy
 5. Uchwała Nr III/5/10 w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Utylizacji EKO SOS sp. z o.o. w Wysokiej na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
 6. Uchwała Nr III/6/10 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Łazy ustaloną przez Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu od dnia 01.02.2011r. do dnia 31.01.2012 r.
 7. Uchwała Nr III/7/10 w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji w związku z realizacją niektórych zadań z zakresu ochrony środowiska
 8. Uchwała Nr III/8/10 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Łaz.
 9. Uchwała Nr III/9/10 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach.
 10. Uchwała Nr III/10/10 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Łazach.
 11. Uchwała Nr III/11/10 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Środowiska Rady Miejskiej w Łazach.
 12. Uchwała Nr III/12/10 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju i Promocji Rady Miejskiej w Łazach.
 13. Uchwała Nr III/13/10 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łazach.
 14. Uchwała Nr IV/14/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2011 – 2015.
 15. Uchwała Nr IV/15/11 w sprawie budżetu Gminy Łazy na rok 2011.
 16. Uchwała Nr IV/16/11 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 17. Uchwała Nr IV/17/11 w sprawie zatwierdzenia Aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Chruszczobród na lata 2010-2017
 18. Uchwała Nr IV/18/11 w sprawie zatwierdzenia Aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Niegowonice i Niegowoniczki na lata 2010-2017
 19. Uchwała Nr IV/19/11 w sprawie zatwierdzenia Aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Wysoka na lata 2010-2017
 20. Uchwała Nr IV/20/11 w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Łazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011-2013.
 21. Uchwała Nr IV/21/11 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Łazy na rok 2011”.
 22. Uchwała Nr IV/22/11 w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Łazach do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łazach
 23. Uchwała Nr IV/23/11 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Łazach na 2011 rok.
 24. Uchwała Nr IV/24/11 w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach na 2011 rok.
 25. Uchwała Nr IV/25/11 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Łazach na 2011 rok.
 26. Uchwała Nr V/26/11 w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Utylizacji EKO SOS sp. z o.o. w Wysokiej na okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r.
 27. Uchwała Nr V/27/11 w sprawie ustalenia treści załącznika nr 2 do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Łazy na rok 2011.
 28. Uchwała Nr V/28/11 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 3.371.541 zł.
 29. Uchwała Nr V/29/11 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 3.478.459 zł.
 30. Uchwała Nr V/30/11 w sprawie zatwierdzenia projektu „Trzymaj Formę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.3 ,,Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” w ramach konkursu 1/POKL/7.3/2010 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 31. Uchwała Nr V/31/11 w sprawie zatwierdzenia projektu „Taniec i śpiew łączy ludzi ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Dzialanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji w ramach konkursu 1/POKL/7.3/2010 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 32. Uchwała Nr V/32/11 w sprawie zatwierdzenia projektu „Szansa na zmiany – integracja społeczna mieszkańców gmin Łazy i Ogrodzieniec” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” w ramach konkursu Nr 1/POKL/7.3/2010 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 33. Uchwała Nr V/33/11 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łazy.
 34. Uchwała Nr V/34/11 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łazach.
 35. Uchwała Nr VI/35/11 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2011.
 36. Uchwała Nr VI/36/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2011-2015
 37. Uchwała Nr VI/37/11 w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2012
 38. Uchwała Nr VI/38/11 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich i zarządów osiedli na terenie Gminy Łazy
 39. Uchwała Nr VI/39/11 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
 40. Uchwała Nr VI/40/11 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Łazy
 41. Uchwała Nr VI/41/11 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie obowiązków zarządu nad odcinkiem drogi powiatowej w Łazach
 42. Uchwała Nr VI/42/11 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomości wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości
 43. Uchwała Nr VI/43/11 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorów bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łazy
 44. Uchwała Nr VI/44/11 w sprawie określenia wymagań jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadze4nie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
 45. Uchwała Nr VI/45/11 w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym
 46. Uchwała Nr VI/46/11 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/284/10 Rady Miejskiej w Łazach z 26 lutego 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Łazy
 47. Uchwała Nr VI/47/11 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Rady Społecznej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu
 48. Uchwała Nr VI/48/11 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Zawierciu
 49. Uchwała Nr VII/49/11 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2011
 50. Uchwała Nr VII/50/11 w sprawie uchylenia uchwał w sprawie zaciągnięcia pożyczki i kredytów
 51. Uchwała Nr VII/51/11 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 2.586.051 zł.
 52. Uchwała Nr VII/52/11 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 725.192 zł.
 53. Uchwała Nr VII/53/11 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1.200.000zł
 54. Uchwała Nr VII/54/11 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 3.371.541zł
 55. Uchwała Nr VII/55/11 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla PROMAX sp. z o.o. w Łazach na okres od 1 lipca 2011r. do 30 czerwca 2012r.
 56. Uchwała Nr VII/56/11 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyboru formy prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie transportu zbiorowego.
 57. Uchwała Nr VII/57/11 w sprawie odstąpienia od przetargowego zawarcia umów najmu nieruchomości
 58. Uchwała Nr VII/58/11 w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin; określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom zajmującym stanowiska dyrektora, wicedyrektora, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu; ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli prowadzący gimnastykę korekcyjną, doradców zawodowych i nauczycieli wspomagających.
 59. Uchwała Nr VII/59/11 w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
 60. Uchwała Nr VII/60/11 w sprawie zniesienia niektórych jednostek pomocniczych Gminy Łazy
 61. Uchwała Nr VII/61/11 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łazach
 62. Uchwała Nr VIII/62/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010r.
 63. Uchwała Nr VIII/63/11 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łaz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010r.
 64. Uchwała Nr VIII/64/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Łazach
 65. Uchwała Nr VIII/65/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej
 66. Uchwała Nr VIII/66/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MOK
 67. Uchwała Nr VIII/67/11 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2011
 68. Uchwała Nr VIII/68/11 w sprawie ustalenia zasad poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości
 69. Uchwała Nr VIII/69/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zawierciańskiemu
 70. Uchwała Nr VIII/70/11 w sprawie wyrażenia opinii o liukwidacji Oddziału Otolaryngologicznego Szpitala Powiatowego w Zawierciu
 71. Uchwała Nr VIII/71/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/4/10 z 20.12.2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne dla których organem prowadzących jest Gmina Łazy
 72. Uchwała Nr VIII/72/11 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
 73. Uchwała Nr VIII/73/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
 74. Uchwała Nr IX/74/11 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2011
 75. Uchwała Nr IX/75/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2011-2015
 76. Uchwała Nr IX/76/11 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/54/11 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20.05.2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 3 371 541 zł
 77. Uchwała Nr IX/77/11 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w wysokości 1 675 172 zł
 78. Uchwała Nr IX/78/11 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1 696 369zł
 79. Uchwała Nr IX/79/11 w sprawie odstąpienia od przetargowego zawarcia umów najmu albo dzierżawy nieruchomości
 80. Uchwała Nr IX/80/11 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody pod nazwą "Pióropusznik Strusi w Ciągowicach"
 81. Uchwała Nr IX/81/11 w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu Miasta i Gminy Łazy" 
  - Załączniki - Część 1,
  - Załączniki - Część 2,
  - Załączniki - Część 3,
  - Załączniki - Część 4.
 82. Uchwała Nr X/82/11 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2011
 83. Uchwała Nr X/83/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2011-2015
 84. Uchwała Nr X/84/11 w sprawie odstąpienia od przetargowego zawarcia umów najmu albo dzierżawy nieruchomości
 85. Uchwała Nr X/85/11 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółki Promax
 86. Uchwała Nr X/86/11 w sprawie zatwierdzenia projektu "Przełamać bariery – wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z klas I-III ze szkół podstawowych Gminy Łazy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w ramach konkursu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 87. Uchwała Nr X/87/11 w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2012-2015
 88. Uchwała Nr X/88/11 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Cecylii Urbańczyk na działalność Burmistrza Łaz
 89. Uchwała Nr XI/89/11 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy dla części terenu sołectwa Chruszczobród w Gminie Łazy  Prognoza do Uchwały
 90. Uchwała Nr XI/90/11 w sprawie zmiany uchwały X/82/11 Rady Miejskiej w Łazach w sprawie zmian do budżetu na 2011r.
 91. Uchwała Nr XI/91/11 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2011
 92. Uchwała Nr XI/92/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2011-2015
 93. Uchwała Nr XI/93/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
 94. Uchwała nr XI/94/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych
 95. Uchwała Nr XI/95/11 w sprawie upoważnienia do udzielania poręczeń
 96. Uchwała Nr XI/96/11 w sprawie określenia zasad zbywania udziałów i akcji oraz zasad wnoszenia wkładów do spółek przez Burmistrza
 97. Uchwała Nr XI/97/11 w sprawie odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa
 98. Uchwała Nr XI/98/11 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/267/09 Rady Miejskiej z dnia 27.11.2009r. w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
 99. Uchwała Nr XI/99/11 w sprawie przystąpienia Gminy Łazy do programu "Moje Boisko Orlik 2012"
 100. Uchwała Nr XI/100/11 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XXIII/215/09 w sprawie statutu OPS w Łazach
 101. Uchwała Nr XII/101/11 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Łazy ustaloną przez Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu od 1 lutego 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.
 102. Uchwała Nr XII/102/11 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2011.
 103. Uchwała Nr XII/103/11 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/93/11 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.
 104. Uchwała Nr XII/104/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2012 – 2015.
 105. Uchwała Nr XII/105/11 w sprawie budżetu Gminy Łazy na rok 2012.
 106. Uchwała Nr XII/106/11 w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łazach.
 107. Uchwałą Nr XII/107/11 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łazach nr XXIII/215/09 w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach.
 108. Uchwała Nr XIII/108/12 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2012.
 109. Uchwała Nr XIII/109/12 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w wysokości 907.773 zł.
 110. Uchwała Nr XIII/110/12 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w wysokości 369.387 zł.
 111. Uchwała Nr XIII/111/12 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 474.990 zł.
 112. Uchwała Nr XIII/112/12 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności cywilnoprawnej.
 113. Uchwała Nr XIII/113/12 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Łazy na rok 2012”.
 114. Uchwała Nr XIII/114/12 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Łazy na lata 2012 - 2016”.
 115. Uchwała Nr XIII/115/12 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Śląskiego.
 116. Uchwała Nr XIII/116/12 w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Łazach na 2012 rok.
 117. Uchwała Nr XIII/117/12 w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach na 2012 rok.
 118. Uchwała Nr XIII/118/12 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Łazach na 2012 rok.
 119. Uchwała Nr XIV/119/12 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2012
 120. Uchwała Nr XIV/120/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2012 – 2015
 121. Uchwała Nr XIV/121/12 w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Szkoły Podstawowej w Ciągowicach
 122. Uchwała Nr XIV/122/12 w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Niegowonicach z siedzibą w Grabowej
 123. Uchwała Nr XIV/123/12 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi
 124. Uchwała Nr 124
 125. Uchwała Nr 125
 126. Uchwała Nr 126
 127. Uchwała Nr 127
 128. Uchwała Nr 128
 129. Uchwała Nr 129
 130. Uchwała Nr 130
 131. Uchwała Nr 131
 132. Uchwała Nr 132
 133. Uchwała Nr 133
 134. Uchwała Nr 134
 135. Uchwała NR XVI/135/12 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Ciągowicach
 136. Uchwała Nr XVI/136/12 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Niegowonicach poprzez likwidację Filii Szkoły z siedzibą w Grabowej
 137. Uchwała Nr XVI/137/12 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Wysokiej
 138. Uchwała Nr XVI/138/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Zawiercie
 139. Uchwała Nr XVI/139/12 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Łazy
 140. Uchwała Nr XVI/140/12 w sprawie podjęcia działań zmierzających do przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łazach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnościąOpublikował: Marcin Wojdas
Publikacja dnia: 18.06.2012
Podpisał: Maciej Kubiczek
Dokument z dnia: 10.11.2011
Dokument oglądany razy: 2 535