Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php5.2//lib/php/conn.php) is not within the allowed path(s): (/home/lazyopl/:/tmp:/usr/local/lib/php/:/usr/sbin/:/usr/bin/:/usr/local/bin/:/usr/local/sbin/:/bin/:/sbin/) in /home/lazyopl/domains/archiwumbip.lazy.pl/public_html/php/top.php on line 36
BIP UM Łazy - Konsutlacje Społeczne 
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP


Konsultacje Społeczne

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektów uchwał:
1. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łazy.
2. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Łazy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
3. w sprawie wprowadzenia odstępstw oz zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Łazy.

Pobierz Zarządzenie


Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom zajmującym stanowiska dyrektora, wicedyrektora, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną i doradców zawodowych.

Czas trwania konsultacji: od dnia 18.04.2018 r. do dnia 7.05.2018 r.

Pobierz Zarzadzenie

Pobierz Projekt uchwały

Pobierz formularz (edytowalny)


Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektów uchwał:
1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/298/18 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łazy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2. Uchwała w sprawie podziału Gminy Łazy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Czas trwania konsultacji: od dnia 11.04.2018 r. do 17.04.2018 r.

Zarządzenie nr 42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego w zakresie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wymiany urządzeń grzewczych na terenie Gminy Łazy w latach 2018 – 2022
Czas trwania konsultacji; od dnia 10.04.2018r. do 16.04.2018r.

Zarządzenie nr 40

Projekt uchwały

Formularz uwag

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/210/09 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łazy określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli".

Czas trwania konsultacji: od dnia 19.03.2018 r. do dnia 6.04.2018 r.

Pobierz Zarzadzenie

Pobierz Projekt uchwały

Pobierz formularz (edytowalny)


Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/287/18 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Łazy przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych oraz zakresu i trybu kontroli pobrania i wykorzystania dotacji.

Czas trwania konsultacji: od dnia 6.03.2018 r. do dnia 14.03.2018 r.

Pobierz Zarzadzenie

Pobierz Projekt uchwały

Pobierz formularz (edytowalny)


Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Łazy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Czas trwania konsultacji: od dnia 05.03.2018 r. do dnia 09.03.2018 r.

Pobierz Zarządzenie

Pobierz Projekt Uchwały

Pobierz Formularz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łazy w roku 2018"

Czas trwania konsultacji: od dnia 02.03.2018 r. do dnia 09.03.2018 r.

Pobierz Zarządzenie

Pobierz Projekt Uchwały

Pobierz Formularz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Łazy przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych oraz zakresu i trybu kontroli pobrania i wykorzystania dotacji.

Czas trwania konsultacji: od dnia 16.01.2018 r. do dnia 24.01.2018 r.

Pobierz Zarzadzenie

Pobierz Projekt uchwały

Pobierz formularz (edytowalny)


Konsultacje społeczne z mieszkańcami

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz § 8 Uchwały Nr XVII/150/16 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r., poz. 3665 z późn. zm.) w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Łazy Burmistrz Łaz zarządził przeprowadzenie z mieszkańcami Gminy Łazy konsultacji społecznych.

Konsultacje dotyczą Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łazy na lata 2017 - 2020

Termin konsultacji: Od 28.12.2017 r. do 06.01.2018 r.

Pobierz Zarządzenie

Pobierz Program

Pobierz formularz (edytowalny)


Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowe w przedmiocie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łazy na lata 2017 - 2020 +

Termin konsultacji: Od 28.12.2017 r. do 06.01.2018 r.

Pobierz Zarządzenie

Pobierz Program

Pobierz formularz (edytowalny)


Budżet Obywatelski na 2018 rok

Burmistrz Łaz zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2018 rok -czytaj dalej

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektów uchwał w sprawie:

  • zmiany Uchwały Nr XI/87/15 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości,
  • określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych,
  • "Rocznego programu współpracy Gminy Łazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018".

Pobierz Zarządzenie

Pobierz Projekt uchwały

Pobierz Projekt uchwały

Pobierz Projekt uchwały

Pobierz Formularz


Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/234/17 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 21czerwca .2017r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Czas trwania konsultacji od 11.08.2017r. do 18.08.2017r.

Zarządzenie+projekt uchwały

Formularz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje społeczne do projektów Uchwał Rady Miejskiej w Łazach w sprawie:

1. zmiany nazwy ulicy Karola Świerczewskiego w Rokitnie Szlacheckim na ulicę Szlachecką
2. zmiany nazwy "Osiedle XXX-lecia PRL" na "Osiedle Stara Cementownia"
3. zmiany nazwy ulicy 9 Maja w Chruszczobrodzie na ulicę 1 Maja
4. zmiany nazwy ulicy gen. Jerzego Ziętka w Chruszczobrodzie na ulicę Złotą.

Uwagi do projektu uchwały, o którym mowa w pkt. 1 mogą zgłaszać mieszkańcy sołectwa Rokitno Szlacheckie, w pkt. 2 - mieszkańcy miasta Łazy, w pkt. 3 i 4 - mieszkańcy sołectwa Chruszczobród.

Czas trwania konsultacji: od 03.08.2017r. do 17.08.2017r.

Pobierz Zarządzenie

Pobierz projekty uchwał

Pobierz formularz

Pobierz protokół z konsultacji


Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Czas trwania konsultacji od 13.06.2017r. do 20.06.2017r.

Zarządzenie

Projekt uchwały

Formularz


Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łazy

Czas trwania konsyltacji od dnia 08.06.2017r. do dnia 16.06.2017r.

Zarządzenie  nr 70 z formularzem

Projekt uchwały do pobrania


Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łazy, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.

Czas trwania konsultacji od dnia 20.03.2017 r. do dnia 23.03.2017 r.

Zarządzenie Nr 42 z formularzem do pobrania
Projekt uchwały do pobrania


Konsultacje społeczne

Na podstawie Uchwały Nr XVII/150/16 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Łazy i Uchwały Nr XIX/158/16 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 9 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łazach z dnia 22 czerwca 2016 r. Nr XVII/150/16 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Łazy, Burmistrz Łaz zarządził przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łazach w sprawie:

- projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Czas trwania konsultacji: od dnia 15.02.2017 r. do dnia 21.02.2017 r.

Uwagi należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego

Formularz Elektroniczny

Pobierz Zarządzenie nr 26

Pobierz Projekt Uchwały


Kosultacje z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie projektów uchwał Rady Miejskiej w Łazach

Burmistrz Łaz zarządził przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektów uchwał Rady Miejskiej w Łazach w sprawie:
- projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
- określenia naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łazy, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
- określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łazy, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.

Czas trwania konsultacji: od dnia 14.02.2017 r. do dnia 21.02.2017 r.

Uwagi należy zgłaszać za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik do Zarządzenia.

Pobierz Zarządzenie nr 27 wraz z formularzem
Pobierz Projekt Uchwały
Pobierz Projekt Uchwały
Pobierz Projekt Uchwały


Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały w sprawie nadania nazw dróg na terenie gminy Łazy w obrębie Chruszczobród – Piaski

Czas trwania konsultacji od 14.02.2017 r. do dnia 21.02.2017 r.

Zarządzenie z formularzem do pobrania
Projekt uchwały do pobrania


Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta i gminy Łazy”

Czas trwania konsultacji od dnia 14.02.2017 r. do dnia 21.02.2017 r.

Zarządzenie z formularzem do pobrania
Projekt uchwały do pobrania
Załącznik 1 do uchwały
Załącznik 2 do uchwały
Załącznik 3 do uchwały
Załącznik 4 do uchwały
Załącznik 5 do uchwały


Konsultacje społeczne do projektu uchwały w sprawie zasad dofinansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Łazy

Czas trwania konsultacji od 14.02.2017r. do dnia 21.02.2017r.

Zarządzenie do pobrania

Formularz uwag do pobrania

Projekt uchwały do pobrania


Konsultacje społeczne w sprawie projektów uchwał:

- sprawie Regulaminu utrzymania czystości i  porządku na terenie Gminy Łazy
- w sprawie szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług w  zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łazy i  zagospodarowania tych odpadów, w  zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czas trwania konsultacji: od dnia 13.02.2017 r. do dnia 20.02.2017r.

Zarządzenie

Projekt uchwały- Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łazy

Projekt szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łazy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Formularz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konsultacje społeczne w sprawie projektów uchwał :

- w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Łazy na rok 2017",

- w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020,

- w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łazy,

- w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/126/16 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach.

Termin konsultacji od 24 stycznia 2017 r. do 29 stycznia 2017 r.

Pobierz zarządzenie


Konsultacje społeczne w przedmiocie projektu uchwały w sprawie "Wieloletniego programu współpracy Gminy Łazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2019".

Czas trwania konsultacji: od dnia 5.12.2016 r. do dnia 16.12.2016 r.

Pobierz Zarządzenie nr 137 wraz z formularzem

Pobierz Projekt uchwałyKonsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały w sprawie : wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łazy oraz projektu uchwały w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łazy

Cas konsultacji od 10.11.2016r. - 16.11.2016r.

Zarządzenie 125

Projekt Uchwały wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łazy

Projekt Uchwały określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łazy

Formularz uwag

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje w  sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

Czas trwania konsultacji :

od 26 października 2016 roku do dzień 3 listopada 2016 r.

Pobierz Załącznik

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Łazy dotyczące wydzielonej części budżetu Gminy Łazy na 2017 rok na tzw. „Budżet Obywatelski”.

Czas trwania konsultacji :

od 6 października 2016 roku do 17 października 2016 roku

  • Przewidywana kwota środków finansowych przeznaczona na budżet obywatelski wyniesie 70.000 zł.
  •  Przedmiotem konsultacji są propozycje jednorocznych zadań własnych gminy zgłoszone na piśmie do urzędu przez:
    1) grupę, co najmniej 15 mieszkańców,
    2) zebranie wiejskie.

Pobierz zarządzenie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje społeczne w przedmiocie 14 projektów uchwał Rady Miejskiej w Łazach w sprawie utworzenia Sołectwa i nadania mu Statutu - dotyczących Sołectw Gminy Łazy:

Chruszczobród, Chruszczobród Piaski, Ciągowice, Grabowa, Hutki Kanki, Kuźnica Masłońska, Niegowonice, Niegowoniczki, Rokitno Szlacheckie, Skałbania, Turza, Trzebyczka, Wiesiółka, Wysoka

Czas trwania konsultacji od  2 września 2016r. do 9 września 2016r.

Pobierz projekt Statutu Sołectwa Chruszczobród
Pobierz projekt Statutu Sołectwa Chruszczobród Piaski
Pobierz projekt Statutu Sołectwa Ciągowice
Pobierz projekt Statutu Sołectwa Grabowa
Pobierz projekt Statutu Sołectwa Hutki Kanki
Pobierz projekt Statutu Sołectwa Kuźnica Masłońska
Pobierz projekt Statutu Sołectwa Niegowonice
Pobierz projekt Statutu Sołectwa Niegowoniczki
Pobierz projekt Statutu Sołectwa Rokitno Szlacheckie
Pobierz projekt Statutu Sołectwa Skałbania
Pobierz projekt Statutu Sołectwa Trzebyczka
Pobierz projekt Statutu Sołectwa Turza
Pobierz projekt Statutu Sołectwa Wiesiółka
Pobierz projekt Statutu Sołectwa Wysoka

Uzasadnienie do projektów Statutów Sołectw

Pobierz Formurza

Pobierz Zarządzenie nr 99

Urząd Miejski w Łazach informuje, że w okresie od 2 do 9 września 2016 r. nie wpłynęły uwagi mieszkańców dotyczące Statutów Sołectw Gminy Łazy


Konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Łazy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu oraz projektu uchwały w sprawie podziału gminy Łazy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Pobierz Zarzdzenie wraz z projektami uchwał


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządze gminym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz § 4 Uchwały Nr XLI/337/10 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 17 września 2010r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i organizacjami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pozytku publicznego, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, Burmistrz Łaz zarządził przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektów uchwał Rady Miejskiej w Łazach w sprawie:
- przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łazy na lata 2016-2018;
- zmiany Uchwały Nr XII/103/15 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Łazy przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz zakresu i trybu kontroli pobrania i wykorzystania dotacji;
- zmiany uchwały Nr XXXIII/257/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie „Wieloletniego programu współpracy Gminy Łazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014-2016”;
- zmiany uchwały Nr XVII/150/16 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Łazy.

Czas trwania konsultacji: od dnia 1.08.2016 r. do dnia 8.08.2016 r.

Uwagi należy zgłaszać za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik do Zarządzenia.

Pobierz Zarządzenie nr 89 wraz z formularzem

Pobierz Projekt uchwały

Pobierz Projekt uchwały

Pobierz Projekt uchwały

Pobierz Projekt uchwały


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ) oraz § 4 Uchwały Nr XLI/337/10 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 17 września 2010 r. w sprawie: określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, Burmistrz Łaz zarządził przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie:

projektu uchwały w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Łazy.

Czas trwania konsultacji: od dnia 13.06.2016r. do dnia 20.06.2016r.

Uwagi należy zgłaszać za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik do Zarządzenia.

Pobierz Zarządzenie

Pobierz Projekt Uchwały

Pobierz Formularz

___________________________________________________________

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446, ze zm.) oraz § 4 Uchwały Nr XLI/337/10 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 17 września 2010 r. w sprawie: określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, Burmistrz Łaz zarządził przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:
- projektu uchwały w sprawie : zasad dofinansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Łazy w roku 2016
-projektu uchwały w sprawie przyjęcia" Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łazy w roku 2016"

Czas trwania konsultacji: od dnia 01.06.2016r. do dnia 10.06.2016r.
Uwagi należy zgłaszać za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik do Zarządzenia.

Zarządzenie nr 60

Projekt uchwały zasad dofinansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Łazy w roku 2016

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia" Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łazy w roku 2016"

Formularz uwag

_____________________________________________________________

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515, ze zm.) oraz § 4 Uchwały Nr XLI/337/10 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 17 września 2010 r. w sprawie: określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, Burmistrz Łaz zarządził przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

- projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy

Czas trwania konsultacji: od dnia 04.05.2016 r. do dnia 15.05.2016 r.
Uwagi należy zgłaszać za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik do Zarządzenia.

Zarządzenie Nr 56 wraz z formularzem
Projekt Uchwały
Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały:
Łazy
Rokitno Szlacheckie
Hutki Kanki
Grabowa
Niegowoniczki
Niegowonice
Trzebyczka
Chruszczobród
Wiesiółka
Ciągowice
Wysoka
Turza
Kuźnica Masłońska i Kazimierówka
Legenda
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacji Społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia : "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łazy w roku 2016".

Zarządzenie Burmistrza Łaz z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie konsultacji projektów uchwał:
Uchwały w sprawie zasad dofinansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Łazy w roku 2016 oraz uchwały w sprawie Programu ochrony środowiska dla Gminy Łazy na lata 2016-2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządze gminym (t.j.: Dz. U. z 2015r., poz. 1515, z późniejszymi zmianami) oraz § 4 Uchwały Nr XLI/337/10 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 17 września 2010r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i organizacjami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej Burmistrz Łaz zarządził przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów, które brane będą pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łazy.

Czas trwania konsultacji od 9.02.2016 r. do 15.02.2016 r.

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Łazy do wzięcia udziału w konsultacjach.

Uwagi należy zgłaszać za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik do Zarządzenia.

Zarządzenie Nr 20 wraz z formularzem

Projekt uchwały


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.) oraz § 4 Uchwały Nr XLI/337/10 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 17 września 2010 r. w sprawie: określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej Burmistrz Łaz zarządził przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektów uchwał w sprawie:

zmiany Uchwały Nr XI/87/15 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości, zmiany Uchwały Nr XI/90/15 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych, określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, zmiany uchwały nr XI/88/15 Rady Miejskiej w Łazach z 8 grudnia 2015 r. zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Czas trwania konsultacji od 07.01.2016 do 13.01.2016 roku.

Uwagi należy zgłaszać za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik do Zarządzenia.

Zarządzenie

Formularz

Projekty Uchwał


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz § 4 Uchwały Nr XLI/337/10 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 17 września 2010 r. w sprawie: określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej Burmistrz Łaz zarządził przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektów uchwał w sprawie:
- przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Łazy na rok 2016”,
- określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łazy, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
- określenia kryteriów naboru do klas pierwszych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łazy, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Łazy do wzięcia udziału w konsultacjach.

Uwagi należy zgłaszać za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik do Zarządzenia.

Zarzadzenie Nr 1 wraz z formularzem

Projekt uchwały

Projekt uchwały

Projekt uchwały


Na podstawie art. 5 a ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013r. poz. 594), oraz Uchwały nr XXXVI/284/10 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Łazy oraz Uchwały Nr VI/46/11 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/284/10 Rady Miejskiej w Łazach z 26 lutego 2010 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Łazy Burmistrz Łaz zarządził przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie:

- Projektu uchwały Rady Miejskiej w Łazach w sprawie Przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Łazy na lata 2015 – 2020+

Czas trwania konsultacji:od dnia 12 listopada 2015 roku do dnia 3 grudnia 2015 roku

Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego poniżej lub w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul.Traugutta 15 – Biuro Obsługi Interesanta

– Projekt strategii
– Formularz elektroniczny
– Zarządzenie Burmistrza

- Protokół

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515, ze zm.) oraz § 4 Uchwały Nr XLI/337/10 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 17 września 2010 r. w sprawie: określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej. Burmistrz Łaz zarządził przeprowadzenie konsultacji z organami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

- projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym na terenie gminy Łazy

Czas trwania konsultacji: od dnia 26.11.2015 r. do dnia 04.12.2015 r.

Uwagi należy zgłaszać za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik do Zarządzenia.

Zarządzenie nr 131
Formularz
Projekt Uchwały
Projekt Uchwały

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515, ze zm.) oraz § 4 Uchwały Nr XLI/337/10 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 17 września 2010 r. w sprawie: określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej. Burmistrz Łaz zarządził przeprowadzenie konsultacji z organami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

- projektu uchwały w sprawie w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości,

- projektu uchwały w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych,

- projektu uchwały w sprawie określenia: wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

- projektu uchwały w sprawie: zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Czas trwania konsultacji: od dnia 30.11.2015 r. do dnia 07.12.2015 r.

Uwagi należy zgłaszać za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik do Zarządzenia.

Zarządzenie 135

Formularz

Uchwała
Uchwała
Uchwała
Uchwała

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje społeczne wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który obejmować będzie oczyszczanie budynków zawierających azbest wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów na terenie gminy Łazy

Gmina Łazy zaprasza do konsultacji społecznych w związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami Poddziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT, który obejmował będzie oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest wraz
z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów.

Konsultacje trwać będą w okresie od 16 do 30 sierpnia 2016 r.

Uwagi przesłane po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

W celu zgłoszenia uwag należy pobrać i wypełnić poniższą ankietę a następnie złożyć osobiście w budynku Urzędu Miejskiego w Łazach, w Kancelarii lub
w wersji elektronicznej przesłać na adres: um@lazy.pl

Pobierz Konsultacje

Pobierz Ankiete

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Łazy dotyczące wydzielonej części budżetu Gminy Łazy na 2017 rok na tzw. „Budżet Obywatelski”.

Czas trwania konsultacji : od 6 października 2016 roku do 17 października 2016 roku

Przewidywana kwota środków finansowych przeznaczona na budżet obywatelski wyniesie 70.000 zł. Przedmiotem konsultacji są propozycje jednorocznych zadań własnych gminy zgłoszone na piśmie do urzędu przez:

1) grupę, co najmniej 15 mieszkańców,
2) zebranie wiejskie.

Pobierz zarządzenieOpublikował: Marcin Wojdas
Publikacja dnia: 15.05.2018
Podpisał: Maciej Kaczyński
Dokument z dnia: 17.06.2013
Dokument oglądany razy: 8 069