Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php5.2//lib/php/conn.php) is not within the allowed path(s): (/home/lazyopl/:/tmp:/usr/local/lib/php/:/usr/sbin/:/usr/bin/:/usr/local/bin/:/usr/local/sbin/:/bin/:/sbin/) in /home/lazyopl/domains/archiwumbip.lazy.pl/public_html/php/top.php on line 36
BIP UM Łazy 
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

To jest wersja archiwalna z dnia 12.01.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Kadencja 2006-2010

 1. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr I/1/06 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej
 2. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr I/2/06 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Łazach
 3. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr I/3/06 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Łazach
 4. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr I/4/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Łazach
 5. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr I/5/06 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łazach do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza
 6. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr II/6/06 w sprawie uchylenia Uchwały XLI/338/06 Rady Miejskiej w Łazach z dn. 05.10.06r.
 7. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr II/7/06 w sprawie zmian do Budżetu Gminy Łazy na rok 2006
 8. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr II/8/06 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez RPWiK w Zawierciu od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.
 9. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr II/9/06 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Łazach oraz jej składów liczbowych
 10. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr II/10/06 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach
 11. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr II/11/06 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Łazach
 12. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr II/12/06 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju i Promocji Rady Miejskiej w Łazach
 13. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr II/13/06 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Środowiska Rady Miejskiej w Łazach
 14. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr II/14/06 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kultury, Oswiaty, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łazach
 15. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr III/15/06 w sprawie zmian do budżetu Gminy na 2006r.
 16. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr III/16/06 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które wygasają z końcem roku budżetowego
 17. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr III/17/06 w sprawie przedłużenia okresu uprawnienia do zwolnienia z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu dla przedsiębiorców
 18. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr III/18/06 w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej SPZOZ w Łazach
 19. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr III/19/06 w sprawie powołania Rady Społecznej przy SPZOZ w Łazach
 20. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr III/20/06 w sprawie zmiany uchwały dot. Powołania gazety "Echa Łaz"
 21. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr III/21/06 w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Łazy z organizacjami pozarządowymi"
 22. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr III/22/06 w sprawie odwołania Kierownika USC
 23. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr III/23/06 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Łaz
 24. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr IV/24/07 w sprawie Budżetu Gminy na 2007 rok
 25. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr IV/25/07 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 26. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr IV/26/07 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Łazach
 27. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr IV/27/07 w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach
 28. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr IV/28/07 w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej
 29. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr IV/29/07 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Zagospodarowania Przestrzennego (rurociąg tlenowy)
 30. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr IV/30/07 w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego (budowa rurociągu tlenowego)
 31. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr IV/31/07 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społęcznych dotyczących zmiany nazwy Zawądródź na Zawągródź
 32. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr IV/32/07 w sprawie zmiany nazwy Gawronów na Gawronówka
 33. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr IV/33/07 w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z zasobu Gminy
 34. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr IV/34/07 w sprawie "Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych"
 35. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr IV/35/07 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Rady Społecznej Lecznictwa Zamkniętego w Zawierciu
 36. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr IV/36/07 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Rady Społecznej ZLA w Zawierciu
 37. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr IV/37/07 w sprawie regulaminu stypendiów dla uczniów z terenu MiG Łazy
 38. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr V/38/07 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy za 2007r.
 39. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr V/39/07 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty pożyczek udzielanych przez Burmistrza Łaz w 2007r.
 40. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr V/40/07 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i przewodniczących zarzadów osiedli
 41. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr V/41/07 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 42. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr V/42/07 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności budynku na rzecz Gminy Łazy
 43. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr V/43/07 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy "Gawronów" na "Gawronówka"
 44. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr V/44/07 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy "Zawądródź" na "Zawągródź"
 45. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr V/45/07 w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z zmieszkaniowego zasobu Gminy
 46. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr V/46/07 w sprawie przejęcia od Wojewody Śląskiego zadania utrzymania grobów wojennych
 47. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr V/47/07 w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Łazach
 48. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr V/48/07 w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
 49. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr V/49/07 w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
 50. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr VI/50/07 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łazy na rok 2006 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łaz
 51. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr VI/51/07 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2007
 52. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr VI/52/07 w sprawie zasad utrzymywania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Łazy
 53. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr VI/53/07 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łazach za okres 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006
 54. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr VI/54/07 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej MiG w Łazach za okres 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006
 55. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr VI/55/07 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach za okres 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006
 56. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr VI/56/07 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego
 57. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr VI/57/07 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności budynku na rzecz Gminy Łazy
 58. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr VII/58/07 w sprawie zaopiniowania projektu planu odnowy Parku Krajobrazowego "Orlich Gniazd" i "Stawki"
 59. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr VII/59/07 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2007
 60. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr VII/60/07 w sprawie zmiany brzmienia Załacznika nr 1 do Uchwały Nr XII/83/03 Rady Miejskiej Łaz z dnia 4 grudnia 2003r. W sprawie ustalenia zasad poboru podatku leśnego i rolnego
 61. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr VII/61/07 w sprawie zmiany brzmienia Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XII/86/03 Rady Miejskiej Łaz z dnia 4 grudnia 2003r. W sprawie podatku od posiadania psów
 62. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr VII/62/07 w sprawie zmiany brzmienia Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXIV/179/04 Rady Miejskiej Łaz z dnia 23 czerwca 2005r. W sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005 oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
 63. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr VII/63/07 w sprawie zmiany uchwały Nr . XLII/345/06 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25 października 2006r. W sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej
 64. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr VII/64/07 w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych dwóch etatów w rewirze dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu z przeznaczeniem do obsługi rejonu dzielnicowych Gminy Łazy
 65. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr VII/65/07 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 66. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr VII/66/07 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Łazy
 67. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr VII/67/07 w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników
 68. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr VII/68/07 w sprawie prowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Grabowa
 69. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr VII/69/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy dla Cmentarza Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła i Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łazach przy ul. Cmentarnej
 70. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr VII/70/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy dla Cmentarza Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła i Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łazach przy ul. Cmentarnej
 71. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr VII/71/07 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" dla Gminy Łazy na 2007r.
 72. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr VII/72/07 w sprawie załatwienia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach
 73. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr VII/73/07 w sprawie załatwienia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach
 74. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr VIII/74/07 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2007
 75. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr VIII/75/07 w sprawie podjęcia uchwały zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
 76. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr VIII/76/07 w sprawie podjęcia uchwały ustalenia maksymalnej kwoty poręczeń udzielonych przez Burmistrza Łaz w roku 2007
 77. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr VIII/77/07 w sprawie zmiany brzmienia Załącznika nr 1 do Uchwały nr XII/83/03 Rady Miejskiej Łaz z dnia 4 grudnia 2003 w sprawie ustalenia zasad poboru podatku rolnego i leśnego
 78. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr VIII/78/07 w sprawie zmiany brzmienia Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XII/86/03 Rady Miejskiej Łaz z dnia 4 grudnia 2003r. W sprawie podatku od posiadania psów
 79. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr VIII/79/07 w sprawie zmiany brzmienia Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXIV/179/04 Rady Miejskiej Łaz z dnia 23 czerwca 2005r. W sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005 oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
 80. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr VIII/80/07 w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach
 81. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr VIII/81/07 w sprawie nadania Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Statutu
 82. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr VIII/82/07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy, dla terenu położonego w Łazach - osiedle Stara Cementownia
 83. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr VIII/83/07 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Łazach
 84. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr VIII/84/07 w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym, sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli
 85. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr VIII/85/07 w sprawie zmian treści zał nr 1 i nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Łazach Nr XXI/166/04 z dnia 28 lipca 2004r. W sprawie przyjęcia "Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Łazy" oraz uchwały nr XXXI/259/05 z dnia 11 sierpnia 2005r. W sprawie zmiany treści załącznika nr 1 i nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Łazach nr XXI/166/04 z dnia 28 lipca 2004r. w sprawie przyjęcia "Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Łazy"
 86. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr IX/86/07 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2007
 87. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr IX/87/07 w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/84/07 w Łazach z dn. 30 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia diet przysługujących radnym, sołtysom i przewodniczącym osiedli
 88. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr IX/88/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zawierciańskiemu na realizację zadania w ciągu drogi powiatowej nr 14286 o nazwie "Remont nawierzchni chodnika przy ul. Fabrycznej w Wysokiej"
 89. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr IX/89/07 w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Łazy
 90. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr IX/90/07 w sprawie zmiany Uchwały nr IX/73/95 Rady Miejskiej w Łazach z dn. 20 września 1995r. W sprawie zmiany i nadania nazwy ulicom na terenie Miasta i Gminy Łazy
 91. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr IX/91/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy
 92. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr IX/92/07 w sprawie uzgodnienia i ustawlenia wartości jednego punktu w żłotych dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych
 93. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr IX/93/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowania przestrzennego gminy Łazy dla rurociągu tlenu Huty CMC Zawiercie
 94. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr IX/94/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łazy dla rurociągu tlenu do Huty CMC Zawiercie
 95. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr IX/95/07 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Środowiska Rady Miejskiej w Łazach
 96. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr IX/96/07 w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2008-2011
 97. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr X/97/07 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2007
 98. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr X/98/07 w sprawie ustalenia zasad poboru podatku rolnego, podatku leśnegoi podatku od nieruchomości
 99. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr X/99/07 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008r. Oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
 100. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr X/100/07 w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
 101. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr X/101/07 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez RPWiK w Zawierciu od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r.
 102. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr X/102/07 w sprawie przyjęcia na rok 2008 "Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łazy określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstwa nauczycieli"
 103. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr X/103/07 w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
 104. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr X/104/07 w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
 105. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XI/105/07 w sprawie budżetu Gminy na 2008 rok
 106. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XI/106/07 w sprawie ziman do budżetu Gminy Łazy na rok 2008
 107. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XI/107/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Łazach z dn. 26 listopada 2007 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008 oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
 108. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XI/108/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/100/07 Rady Miejskiej w Łazach z dn. 26 listopada 2007 w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
 109. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XI/109/07 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Łazy
 110. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XI/110/07 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Łazy ustalonych przez Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu na okres od 10.02.2008 do 31.10.2009
 111. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XI/111/07 w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowywania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadań służących ochronie środowiska
 112. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XI/112/07 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Łazy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na rok 2008"
 113. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XI/113/07 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn "Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w Kroczycach, Łazach, Ogrodzieńcu, Pilicy, Porębie, Włodowicach, Zawierciu" oraz zapewnienia środków finansowych na realizację projektu.
 114. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XI/114/07 w sprawie wspólnej realizacji zadań dotyczących przejęcia lub przekazania zadań publicznych w zakresie oświaty przez Gminę Łazy
 115. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XI/115/07 w sprawie zmiany uchwały nr IX/92/07 Rady Miejskiej w Łazach z dn. 29.10.2007r. W sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych
 116. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XI/116/07 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/116/03 Rady Miejskiej w Łazach z dn. 30.12.2003r. W sprawie zmiany cuhwały Nr IX/51/03 Rady Miejskiej w Łazach z dn. 30.06.2003r. W sprawie zatwierdzenia statutu SPZOZ w Łazach
 117. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XII/117/08 w sprawie zmian do Budżetu Gminy Łazy na rok 2008
 118. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XII/118/08 w sprawie określenia stawek czynszu za lokale użytkowe znajdujące się w budynkach komunalnych
 119. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XII/119/08 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Łazy
 120. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XII/120/08 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Łazy
 121. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XII/121/08 w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Łazy
 122. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XII/122/08 w sprawie sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego MiN Łazy dla rurociągu tlenu do Huty CMC Zawiercie
 123. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XII/123/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego MiG Łazy dla rurociągu tlenu do Huty CMC Zawiercie
 124. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XII/124/08 w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr X/102/07 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych w roku 2008
 125. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XII/125/08 w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Szkoły Podstawowej w Rokitnie Szlacheckim
 126. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XII/126/08 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Łazy na rok 2008
 127. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XII/127/08 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" dla Gminy Łazy na 2008r.
 128. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XII/128/08 w sprawie przyjęcia dokumentu &bdquo,Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Łazy&rdquo,
 129. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XII/129/08 w sprawie przystąpienia do projektu - &bdquo,Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim&rdquo, - realizacja na terenie powiatu zawierciańskiego
 130. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XII/130/08 w sprawie zmiany do Uchwały Nr III/23/06 RM w Łazach z dn. 28.12.2006 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Łaz
 131. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XII/131/08 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Łazach na rok 2008
 132. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XII/132/08 w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach
 133. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XII/133/08 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Łazach na rok 2008
 134. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XIII/134/08 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łazy na rok 2007 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łaz
 135. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XIII/135/08 w sprawie zmian do Budżetu Gminy Łazy na rok 2008
 136. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XIII/136/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MOK w Łazach za 2007r.
 137. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XIII/137/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej MiG w Łazach za 2007r.
 138. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XIII/138/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Łazach za 2007r.
 139. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XIII/139/08 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiącą regionalną pomoc inwestycyjną
 140. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XIII/140/08 w sprawie nadania nazwy Brzozowa
 141. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XIII/141/08 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia &bdquo,Planu Rozwoju Ciągowic na lata 2007-2013&rdquo,
 142. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XIII/142/08 w sprawie powołania Komisji Statutowej RM w Łazach
 143. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XIII/143/08 w sprawie wniesienia Skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
 144. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XIV/144/08 w sprawie zmian do Budżetu Gminy Łazy na rok 2008
 145. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XIV/145/08 w sprawie likwidacji SP w Rokitnie Szlacheckim
 146. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XIV/146/08 w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
 147. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XIV/147/08 w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
 148. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XIV/148/08 w sprawie ustanowienia nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury
 149. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XIV/149/08 w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów za wyniki w sporcie
 150. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XIV/150/08 w sprawie upoważnienia Burmistrza Łaz do ustalania wysokości niektórych cen i opłat
 151. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XV/151/08 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Łazy przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
 152. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XV/152/08 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia &bdquo,Planu Odnowy Miejscowości Ciągowice&rdquo, na lata 2008-2015.
 153. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XV/153/08 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łazach
 154. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XV/154/08 w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania, wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości
 155. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XVI/155/08 w sprawie zmian do Budżetu Gminy Łazy na rok 2008
 156. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XVII/156/08 w sprawie zmian do Budżetu Gminy Łazy na rok 2008
 157. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XVII/157/08 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
 158. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XVII/158/08 w sprawie wyrażenia opinii o lasach za ochronne
 159. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XVII/159/08 w sprawie wniesienia Skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
 160. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XVIII/160/08 w sprawie zmian do Budżetu Gminy Łazy na rok 2008
 161. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XVIII/161/08 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOSiGW w Katowicach
 162. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XVIII/162/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Blachownia
 163. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XVIII/163/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zawierciańskiemu na ul. Fabryczną w Wysokiej
 164. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XVIII/164/08 w sprawie przystąpienia Gminy Łazy do LGD &bdquo,Perła Jury&rdquo, w Łazach
 165. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XVIII/165/08 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży lokali
 166. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XVIII/166/08 w sprawie zmiany Studium Zagospodarowania Przestrzennego MiG Łazy dla rurociągu tlenu Huty CMC
 167. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XIX/167/08 w sprawie zmian do Budżetu Gminy Łazy na rok 2008
 168. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XIX/168/08 w sprawie zmiany Studium Zagospodarowania Przestrzennego MiG Łazy dla cmentarza w Łazach
 169. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XIX/169/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/341/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MiG Łazy
 170. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XIX/170/08 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży lokali
 171. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XX/171/08 w sprawie zmian do Budżetu Gminy Łazy na rok 2008
 172. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XX/172/08 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
 173. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XX/173/08 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
 174. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XX/174/08 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
 175. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XX/175/08 w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnień od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej
 176. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XX/176/08 w sprawie nadania nazwy ulicom położonym na terenie Gminy Łazy
 177. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XX/177/08 w sprawie nadania nazwy ulicom położonym na terenie Gminy Łazy
 178. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XX/178/08 w sprawie nadania nazwy ulicom położonym na terenie Gminy Łazy
 179. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XX/179/08 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
 180. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XX/180/08 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych RPWiK w Zawierciu
 181. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXI/181/08 w sprawie budżetu Gminy na 2009 rok
 182. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXI/182/08 w sprawie zmian do Budżetu Gminy Łazy na rok 2008
 183. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXI/183/08 w sprawie porozumienia Gmin i przystąpienia do spółki RPWiK Zawiercie i przyjęcia udziałów
 184. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXI/184/08 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011
 185. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXI/185/08 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP
 186. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXI/186/08 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży działki dla Parafii w Grabowej
 187. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXI/187/08 w sprawie &bdquo,Targów Edukacyjnych&rdquo,
 188. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXI/188/08 w sprawie &bdquo,Filarów wiedzy i umiejętności człowieka&rdquo,
 189. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXI/189/08 w sprawie zawarcia porozumienia Gminy Łazy a miastem Katowice dot. kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego
 190. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXI/190/08 w sprawie zmiany uchwały XX/172/08 w sprawie podatku od nieruchomości
 191. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXI/191/08 w sprawie &bdquo,Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi&rdquo, na 2009r.
 192. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXI/192/08 w sprawie wspólnej realizacji z Powiatem Zawierciańskim &bdquo,Rozwój społeczeństwa informacyjnego w zagłębiu Dąbrowskim&rdquo,
 193. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXII/193/09 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (K. Wadas)
 194. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXII/194/09 w sprawie zmian do Budżetu Gminy Łazy na rok 2009
 195. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXII/195/09 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOSiGW w Katowicach
 196. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXII/196/09 w sprawie zatwierdzenia projektu &bdquo,Tacy sami &ndash, rozwój kompetencji na zaistnienie na rynku pracy&rdquo,
 197. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXII/197/09 w sprawie zmiany uchwały X/98/07 dot. poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
 198. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXII/198/09 w sprawie określenia górnych stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych
 199. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXII/199/09 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki w Łazach
 200. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXII/200/09 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki w Ciągowicach
 201. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXII/201/09 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2009 rok
 202. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXII/202/09 w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach na rok 2009
 203. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXII/203/09 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji RM na 2009r.
 204. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXII/204/09 w sprawie przyjęcia &bdquo,Gminnego Programu Przeciwalkoholowego na 2009r&rdquo,
 205. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXII/205/09 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
 206. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXII/206/09 w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy dla Cmentarza w Łazach
 207. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXII/207/09 w sprawie przyjęcia &bdquo,Planu Odnowy Ciągowic na lata 2009-2016)
 208. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXII/208/09 w sprawie zmiany uchwały XXXI/262/05 dot. uchwalenia pięcioletniego programu gospodarki mieszkaniowej zasobem Gminy Łazy 2005-2009
 209. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXIII/209/09 w sprawie zmian do Budżetu Gminy Łazy na rok 2009
 210. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXIII/210/09 w sprawie przyjęcia &bdquo,Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli : wysokość, warunki, dodatki do wynagrodzenia, za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa&rdquo,
 211. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXIII/211/09 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 212. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXIII/212/09 w sprawie utworzenia na terenie Gminy Łazy Strefy Aktywności Gospodarczej
 213. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXIII/213/09 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Łazy działek nr: 3077/1 i 3078/1 położonych w Chruszczobrodzie
 214. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXIII/214/09 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Łazy działek położonych w Rokitnie Szlacheckim
 215. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXIII/215/09 w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach
 216. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXIII/216/09 w sprawie okręgów wyborczych w Gminie Łazy
 217. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXIII/217/09 w sprawie obwodów wyborczych w Gminie Łazy
 218. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXIII/218/09 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Wysoka
 219. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXIV/219/09 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2008 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łazy
 220. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXIV/220/09 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MOK w Łazach za okres 01.01 &ndash, 31.12.2008r.
 221. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXIV/221/09 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej MiG w Łazach za okres 01.01-31.12.2008r.
 222. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXIV/222/09 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Łazach za okres 01.01 &ndash, 31.12.2008r.
 223. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXIV/223/09 w sprawie zmian do Budżetu Gminy Łazy na rok 2009
 224. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXIV/224/09 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży lokali
 225. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXIV/225/09 w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych przez podmioty nienależące do finansów publicznych
 226. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXV/226/09 w sprawie zmian do Budżetu Gminy Łazy na rok 2009
 227. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXV/227/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 228. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXV/228/09 w sprawie wspólnej realizacji z Powiatem Zawierciańskim &bdquo,Rozwój społeczeństwa informacyjnego w zagłębiu Dąbrowskim&rdquo, Powiat Zawierciański
 229. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXV/229/09 w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków Zakładu Utylizacji EKO SOS sp. z o.o. W Wysokiej na okres 01.01.2009 do 31.12.2009r.
 230. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXV/230/09 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z miastem Dąbrowa Górnicza
 231. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXV/231/09 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży lokali
 232. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXV/232/09 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju i Promocji Rady Miejskiej w Łazach
 233. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXV/233/09 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kultury, Oswiaty, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łazach
 234. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXV/234/09 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Grzegorza Leśniewskiego na działalność Burmistrza Łaz
 235. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXVI/235/09 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MiG Łazy dla rurociągu dla Huty CMC Zawiercie
 236. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXVIII/236/09 w sprawie zmiany w Składzie osobowym Komisji Rewizyjnej
 237. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXVIII/237/09 w sprawie zmiany w Składzie osobowym Komisji Rozwoju i Promocji
 238. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXVIII/238/09 w sprawie zmiany w Składzie osobowym Komisji Budżetowej
 239. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXIX/239/09 w sprawie zmian do Budżetu Gminy Łazy na rok 2009
 240. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXIX/240/09 w sprawie ustalenia zasad poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości
 241. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXIX/241/09 w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli
 242. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXIX/242/09 w sprawie zmiany Studium Zagospodarowania Przestrzennego MiG Łazy dla cmentarza w Łazach
 243. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXIX/243/09 w sprawie przystąpienia Gminy Łazy do Myszkowskiego TBS sp. z o.o.
 244. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXIX/244/09 w sprawie utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 245. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXIX/245/09 w sprawie zmiany uchwały XXXV/308/09 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości na terenie Gminy Łazy
 246. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXIX/246/09 w sprawie uchwalenia &bdquo,Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2009-2013)
 247. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXIX/247/09 w sprawie zmiany Statutu Gminy Łazy
 248. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXIX/248/09 w sprawie zmiany uchwały dot. diet dla radnych i sołtysów
 249. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXX/249/09 w sprawie uczestniczenia Gminy Łazy w zadaniu inwestycyjnym pn. &bdquo,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708&rdquo,
 250. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXI/250/09 w sprawie zmian do Budżetu Gminy Łazy na rok 2009
 251. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXI/251/09 w sprawie zatwierdzenia projektu &bdquo,Centrum Integracji Społecznej Twoją Szansą na lepsze jutro&rdquo, w ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki Projekt VII &ndash, Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 &ndash, Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, przeciwdziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach konkursu 2/POKL/7.2.1/2008 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 252. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXI/252/09 w sprawie zatwierdzenia projektu &bdquo,Rozwój przedsiębiorczości szansą na lepszy start i zmniejszenie bezrobocia w zagłębiu Dąbrowskim&rdquo, w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI &bdquo,Rynek pracy otwarty dla wszystkich&rdquo, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w ramach konkursu 01/POKL/6.2/2009 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 253. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXI/253/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/253/09 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 marca 2009r. W sprawie przyjęcia &bdquo,Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łazy określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli&rdquo,
 254. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXI/254/09 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży lokali
 255. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXI/255/09 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Łazach
 256. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXI/256/09 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju i Promocji Rady Miejskiej w Łazach
 257. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXII/257/09 w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz wysokości stawek opłaty targowej
 258. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXII/258/09 w sprawie zatwierdzenia projektu &bdquo,Przełam bariery &ndash, szkolenia językowe drogą do sukcesu&rdquo, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX &bdquo,Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach&rdquo, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na Obszarach Wiejskich w ramach konkursu 01/POKL/9.5/2009 współfinansowanego ze środków EFSpol.
 259. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXII/259/09 w sprawie zatwierdzenia projektu &bdquo,Szkolenia językowe szansą na sukces mieszkańców Gminy Łazy&rdquo, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX &bdquo,Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach&rdquo, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich w ramach konkursu 01/POKL/9.5/2009 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 260. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXII/260/09 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży lokali
 261. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXII/261/09 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Żarki
 262. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXII/262/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/111/07 RM w Łazach z dn. 27.12.2007r. W sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadań służących ochronie środowiska
 263. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXII/263/09 w sprawie zmian do Budżetu Gminy Łazy na rok 2009
 264. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXIII/264/09 w sprawie zmian do Budżetu Gminy Łazy na rok 2009
 265. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXIII/265/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
 266. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXIII/266/09 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych
 267. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXIII/267/09 w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
 268. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXIII/268/09 w sprawie zatwierdzenia projektu &bdquo,Poszerzanie wiedzy uczniów w Gminie Łazy &ndash, zajęcia pozalekcyjne&rdquo, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX &bdquo,Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach&rdquo, Działanie 9.1 &bdquo,Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych&rdquo, w ramach konkursu 01/POKL/9.1.2/2009 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 269. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXIII/269/09 w sprawie zatwierdzenia projektu &bdquo,Z wiedzą za pan brat &ndash, zajęcia pozalekcyjne w gminie Łazy&rdquo, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX &bdquo,Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach&rdquo, Działanie 9.1 &bdquo,Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych&rdquo, w ramach konkursu 01/POKL/9.1.2/2009 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 270. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXIII/270/09 w sprawie przyjęcia &bdquo,Programu współpracy Gminy Łazy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010&rdquo,
 271. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXIII/271/09 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Elżbiety Skrzek
 272. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXIV/272/09 w sprawie zmian do Budżetu Gminy Łazy na rok 2009
 273. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXIV/273/09 w sprawie stawek cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
 274. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXIV/274/09 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Łazach na rzecz Parafii Św. M.M. Kolbe w Łazach ul. Leśna 5
 275. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXV/275/09 w sprawie budżetu Gminy Łazy na rok 2010
 276. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXV/276/09 w sprawie zmian do Budżetu Gminy Łazy na rok 2010
 277. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXV/277/09 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Łazy ustalonych przez Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu na okres od 01.02.2009 do 31.12.2010
 278. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXV/278/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/248/09 z dnia 13 lipca 2009
 279. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXVI/279/10 w sprawie zmian do Budżetu Gminy Łazy na rok 2010
 280. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXVI/280/10 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Łazach na rzecz Parafii Św. M.M. Kolbe w Łazach przy ul. Leśnej 5
 281. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXVI/281/10 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego
 282. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXVI/282/10 w sprawie przyjęcia &bdquo,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Łazy na rok 2010&rdquo,
 283. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXVI/283/10 w sprawie przyjęcia &bdquo,Planu Odnowy Miejscowości Rokitno Szlacheckie na lata 2010-2017&rdquo,
 284. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXVI/284/10 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Łazy
 285. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXVI/285/10 w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Łazy
 286. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXVI/286/10 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Łazach na rok 2010
 287. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXVI/287/10 w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach na rok 2010
 288. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXVI/288/10 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji RM na 2010 rok
 289. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXVII/289/10 w sprawie zmian do Budżetu Gminy Łazy na rok 2010
 290. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXVII/290/10 w sprawie upoważnienia Burmistrza Łaz do podjęcia zobowiązania w latach 2010-2015 w zakresie finansowania i inwestycji pod nazwą &bdquo,Zagospodarowanie terenu przy ul. Topolowej w Łazach &ndash, parking i droga łącząca ul. Topolową z ulicą Wiejską &ndash, Etap I&rdquo,
 291. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXVII/291/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 292. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXVII/292/10 w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2011
 293. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXVII/293/10 w sprawie zasad sprzedaży lokali
 294. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXVII/294/10 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Łazy nieruchomości położonej w Niegowonicach
 295. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXVII/295/10 w sprawie warunków i sposobu przyznawania świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli
 296. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXVIII/296/10 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łazy na rok 2009 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łaz
 297. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXVIII/297/10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MOK w Łazach za okres 01.01 &ndash, 31.12.2009r
 298. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXVIII/298/10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej MiG w Łazach za okres 1.01 &ndash, 31.12.2009.
 299. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXVIII/299/10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Łazach za 2009r.
 300. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXVIII/300/10 w sprawie zmian do Budżetu Gminy Łazy na rok 2010
 301. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXVIII/301/10 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/301/2001 Rady Miejskiej Łaz z dnia 28.11.2001r. W sprawie zatwierdzenia regulaminu placu targowego zlokalizowanego przy ul. Wiejskiej w Łazach
 302. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXVIII/302/10 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/274/09 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 17.12.2009r. W sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Łazach na rzecz Parafii Św. M.M. Kolbe w Łazach przy ulicy Leśnej
 303. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXVIII/303/10 w sprawie zatwierdzenia projektu &bdquo,Rozwój edukacji w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych &ndash, Szkolenia dla mieszkańców Gminy Łazy&rdquo, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX &bdquo,Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach&rdquo, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich w ramach konkursu 02/POKL/9.5/2009 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 304. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXVIII/304/10 w sprawie zatwierdzenia projektu &bdquo,Z muzyką za pan brat - zajęcia dla dzieci i młodzieży z Gminy Łazy&rdquo, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX &bdquo,Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach&rdquo, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich w ramach konkursu 02/POKL/9.5/2009 współfinansowanego ze środków EFS
 305. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXVIII/305/10 w sprawie zatwierdzenia projektu &bdquo,Międzypokoleniowa Orkiestra Dęta Gminy Łazy&rdquo, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX &bdquo,Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach&rdquo, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich w ramach konkursu 02/POKL/9.5/2009 współfinansowanego ze środków EFS
 306. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXVIII/306/10 w sprawie obwodów wyborczych w Gminie Łazy
 307. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXVIII/307/10 w sprawie okręgów wyborczych w Gminie Łazy
 308. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXVIII/308/10 w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łazy w latach 2010-2014
 309. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXVIII/309/10 w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji w związku z realizacją niektórych zadań z zakresu ochrony środowiska
 310. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXIX/310/10 w sprawie zmian do Budżetu Gminy Łazy na rok 2010
 311. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXIX/311/10 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łazy za I półrocze roku budżetowego, Kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze przez samodzielne zakłady opieki zdrowotnej oraz samorządowe instytucje kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Łazy
 312. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXIX/312/10 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
 313. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXIX/313/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOSiGW w Katowicach
 314. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXIX/314/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego MiG Łazy dla części terenów sołectwa Chruszczobród w Gminie Łazy
 315. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXIX/315/10 w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łazy w latach 2010-2014
 316. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXIX/316/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
 317. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXIX/317/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/309/10 w sprawie przyjęcia zasad udzielenia dotacji w związku z realizacją niektórych zadań z zakresu ochrony środowiska
 318. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXIX/318/10 w sprawie wyboru formy prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie transportu zbiorowego
 319. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXIX/319/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/327/06 w sprawie wydania gazety samorządowej &bdquo,Echa Łaz&rdquo,
 320. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXIX/320/10 w sprawie uchylenia uchwały nr XV/129/04 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łazach
 321. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XL/321/10 w sprawie zmian do Budżetu Gminy Łazy na rok 2010
 322. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XL/322/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 323. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XL/323/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOSiGW w Katowicach
 324. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XL/324/10 w sprawie udzielenia dotacji powiatowi zawierciańskiemu
 325. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XL/325/10 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia &bdquo,Planu Odnowy Miejscowości Chruszczobród&rdquo, na lata 2010-2017
 326. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XL/326/10 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia &bdquo,Planu Odnowy Miejscowości Niegowonice&rdquo, na lata 2010-2017
 327. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XL/327/10 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia &bdquo,Planu Odnowy Miejscowości Wysoka&rdquo, na lata 2010-2017
 328. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XL/328/10 w sprawie odstąpienia od przetargowego zbycia nieruchomości
 329. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XL/329/10 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Niegowonice
 330. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XLI/330/10 w sprawie zmian do Budżetu Gminy Łazy na rok 2010
 331. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XLI/331/10 w sprawie zatwierdzenia projektu &bdquo,Zajęcia pozalekcyjne szansą na lepszy start dla Gimnazjalistów w Gminie Łazy&rdquo, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX &bdquo,Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach&rdquo, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich w ramach konkursu 02/POKL/9.5/2009 współfinansowanego ze środków EFS
 332. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XLI/332/10 w sprawie zatwierdzenia projektu &bdquo,Zajęcia pozalekcyjne szansą na lepszy start dla uczniów Szkół Podstawowych w Gminie Łazy&rdquo, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX &bdquo,Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach&rdquo, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich w ramach konkursu 02/POKL/9.5/2009 współfinansowanego ze środków EFS
 333. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XLI/333/10 w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych
 334. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XLI/334/10 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
 335. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XLI/335/10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali
 336. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XLI/336/10 w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków Zakładu Utylizacji EKO SOS sp. z o.o. W Wysokiej na okres 01.11.2010 do 31.10.2011r.
 337. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XLI/337/10 w sprawie określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
 338. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XLI/338/10 w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łazach
 339. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XLII/339/10 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
 340. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XLII/340/10 w sprawie zmian do Budżetu Gminy Łazy na rok 2010
 341. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XLII/341/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/98/07 w sprawie ustalenia zasad poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
 342. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XLII/342/10 w sprawie określenia dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
 343. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XLII/343/10 w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 344. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XLII/344/10 w sprawie przyjęcia &bdquo,Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich na lata 2010-2015&rdquo,
 345. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XLII/345/10 w sprawie wyznaczenia obszarów, w których nastąpiło uszkodzenie związane z osuwiskiem ziemi
 346. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XLII/346/10 w sprawie ustalenia na 2011r. Liczby licencji na transport drogowy taksówkami
 347. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XLIII/347/10 w sprawie wspólnej realizacji z Powiatem Zawierciańskim &bdquo,Rozwój Społeczeństwa informacyjnego&rdquo,
 348. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XLIII/348/10 w sprawie wyznaczenia obszarów, na których zostały zniszczone lub uszkodzone obiekty budowlane
 349. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XLIII/349/10 w sprawie przedłużenia taryf wody Siewierz 01.01.2011 &ndash, 31.01.2011


Opublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 12.01.2011
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 12.01.2011
Dokument oglądany razy: 2 324