Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php5.2//lib/php/conn.php) is not within the allowed path(s): (/home/lazyopl/:/tmp:/usr/local/lib/php/:/usr/sbin/:/usr/bin/:/usr/local/bin/:/usr/local/sbin/:/bin/:/sbin/) in /home/lazyopl/domains/archiwumbip.lazy.pl/public_html/php/top.php on line 36
BIP UM Łazy 
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

To jest wersja archiwalna z dnia 08.07.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja, korekta błędu - zarządzenie79

2013

Zarządzenie Nr 1 w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Łazy i nadania jej Regulaminu.

Zarządzenie Nr 2 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Rokitnie Szlacheckim.

Zarządzenie Nr 3 w sprawie ustalenia wysokości niektórych cen i opłat.

Zarządzenie Nr 4 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013 i ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łazach na rok 2013.

Zrządzenie Nr 5 w sprawie umorzenia należności z tytuły czynszu mieszkalnego wraz z odsetkami.

Zarządzenie Nr 6 w sprawie nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Łazy.

Zarządzenie Nr 7 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Łazy.

Zarządzenie Nr 8 w sprawie ogłoszenie naboru na trzech członków Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.

Zarządzenie Nr 9 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2013 i zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2013-2016.

Zarządzenie Nr 10 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały w sprawie: „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łazy w roku 2013.

Zarządzenie Nr 11 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2013.

Zarządzenie Nr 12 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Zarządzenie Nr 13 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2013.

Zarządzenie Nr 14 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem.

Zarządzenie Nr 15 w sprawie ogłoszenie przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Łazy.

Zarządzenie Nr 16 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych - lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla najemców lokali.

Zarządzenie Nr 17 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2013.

Zarządzenie Nr 18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenie w dniu 11.03.2013r. I przetargu ustanego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łazach oraz w trybie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Wiesiółce i na sprzedaż działek położonych w Łazach.

Zarządzenia Nr 19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łazach z dnia 29 listopada 2012r. nr XXI/176/12 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łazy, zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łazach z 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łazy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Łazy w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Zarządzenie Nr 20 w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 21 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2103.

Zarządzenie Nr 22 w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku kwalifikacji wojskowej.

Zarządzenie Nr 23 w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku kwalifikacji wojskowej.

Zarządzenie Nr 24 w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku kwalifikacji wojskowej.

Zarządzenie Nr 25 w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku kwalifikacji wojskowej.

Zarządzenie Nr 26 w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku kwalifikacji wojskowej.

Zarządzenie Nr 27 w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku kwalifikacji wojskowej.

Zarządzenie Nr 28 w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku kwalifikacji wojskowej.

Zarządzenie Nr 29 w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku kwalifikacji wojskowej.

Zarządzenie Nr 30 w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku kwalifikacji wojskowej.

Zarządzenie Nr 31w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku kwalifikacji wojskowej.

Zarządzenie Nr 32 w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku kwalifikacji wojskowej.

Zarządzenie Nr 33 w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku kwalifikacji wojskowej.

Zarządzenie Nr 34 w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku kwalifikacji wojskowej.

Zarządzenie Nr 35 w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku kwalifikacji wojskowej. (na wniosek).

Zarządzenie Nr 36 a sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łazach do realizacji zadań związanych z przeciw działaniu przemocy w rodzinie.

Zarządzenie Nr 37 w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu czynszu za lokal mieszkalny wraz z odsetkami i kosztami postępowania.

Zarządzenie Nr 38 w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Łazy nieruchomości położonej w Chruszczobrodzie.

Zarządzenie Nr 39 w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 40 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łazy na lata 2013-2016.

Zarządzenie Nr 41

Zarządzenie Nr 42 w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 43 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2013.

Zarządzenie Nr 44 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 45 sprawie powołania komisji do przeprowadzenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działek położonych w Rokitnie Szlacheckim i w Łazach.

Zarządzenie Nr 46 w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia Nr 161/2012 z dnia 31.12.2102r. w sprawie ustalenia miesięcznego limitu rozmów przeprowadzonych w celach służbowych z komórkowych telefonów służbowych.

Zarządzenie Nr 47 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych - lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla najemców lokali.

Zarządzenie Nr 48 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe znajdujące się w budynkach komunalnych.

Zarządzenie Nr 49 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Łazy.

Zarządzenie Nr 50 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Łazy.

Zarządzenie nr. 51 w sprawie utworzenia rejestru instytucji Kultury oraz księgi rejestrowej dla instytucji kultury działających w Gminie Łazy.

Zarządzenie Nr 52 w sprawie ustanowienia pełnomocnika dom spraw wyborów - urzędnika wyborczego.

Zarządzenie Nr 54 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2013

Zarządzenie Nr. 55 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały w sprawie zasad dofinansowania odpadów azbestowych na terenie Gminy Łazy w roku 2013.

Zarządzenie 56 w sprawie upoważnienia specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach do wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie 57 w sprawie korekty do zarządzenia Nr. 53 Burmistrza Łaz z dnia 26.04.2013r. i zmian do Budżetu Gminy Łazy na rok 2013.

Zarządzenie Nr 58 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej na terenie miasta Łazy stanowiących własność Gminy Łazy.

Zarządzenie nr.60 w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim w Łazach.

Zarządzenie nr 61 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr. 3 w Chruszczobrodzie ul, Mickiewicza 113, 42-450 Łazy

Zarządzenie Nr. 62 w sprawie upoważnienia sekretarz gminy Łazy do wydawania zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej lub odmowy wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Zarządzenie Nr 63 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2013.

Zarządzenie Nr 64 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury w Gminie Łazy.

Zarządzenie Nr 66 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 140 Burmistrza Łaz z dnia 12 listopad 2012r. w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania i koordynacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Łazy na lata 2013-2016.

Zarządzenie nr. 67 w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2013 - 2016.

Zarządzenie Nr. 68 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizmami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały rady Miejskiej w Łazach Nr XXII / 185/12 z dnia 28.12.

Zarządzenie Nr. 69 w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie dofinansowania na cele wymienione w & 2 uchwały Nr.XXV/217/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 23.05.2013 w sprawie zasad dofinansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Łazy w roku 2013.

Zarządzenie Nr 70 w sprawie przedłużenia powierzenia Pani Teresie Kubasik stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Niegowonicach

Zarządzenie Nr 71 w sprawie przedłużenia powierzenia Pani Alfredzie Wojtala stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Łazach

Zarządzenie Nr 72 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Łazy.

Zarządzenie Nr 73 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Łazy.

Zarządzenie Nr 74 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr3 w Chruszczobrodzie.

Zarządzenie nr. 75 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2013.

Zarządzenie Nr. 76 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Chruszczobrodzie.

Zarządzenie Nr. 77 w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Chruszczobrodzie.

Zarządzenie nr. 78 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy Gminy Łazy na lata 2013-2016.

Zarządzenie nr 79 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2013.

Zarządzenie nr. 80 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 81 w sprawie organizacji, uruchamiania na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa i funkcjonowania systemu stałego dyżuru w Gminie Łazy

Zarządzenie nr 82 wraz z wykazem w sprawie sporządzenia i oddania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem w trybie przetargowym.

Zarządzenie nr. 83 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie miasta Łazy.

Zarządzenie 84 w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżaw ę nieruchomości stanowiących własność Gminy Łazy.Opublikował: Marcin Wojdas
Publikacja dnia: 08.07.2013
Podpisał: Marcin Wojdas
Dokument z dnia: 04.02.2013
Dokument oglądany razy: 2 263