Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php5.2//lib/php/conn.php) is not within the allowed path(s): (/home/lazyopl/:/tmp:/usr/local/lib/php/:/usr/sbin/:/usr/bin/:/usr/local/bin/:/usr/local/sbin/:/bin/:/sbin/) in /home/lazyopl/domains/archiwumbip.lazy.pl/public_html/php/top.php on line 36
BIP UM Łazy 
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP


Nieczystości ciekłe

INFORMACJA
dla posiadaczy szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

       Urząd Miejski w Łazach przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków o obowiązku posiadania dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych/osadów (rachunki, faktury vat).

           Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co reguluje ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj Dz.U. 2017r. poz. 1289 ze zm).
Zgodnie z uchwałą nr XXIV/212/17 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łazy, właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani do opróżniania ich z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, nie rzadziej niż 1 raz na pół roku.
Fakt wykonania obowiązku pozbywania się przez właściciela zebranych na terenie nieruchomości (znajdującej się na na terenie Gminy Łazy) nieczystości ciekłych może być udokumentowany rachunkiem albo fakturą VAT, wystawionymi przez uprawnionego przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Brak udokumentowanego wywozu nieczystości będzie skutkować konsekwencjami finansowymi lub decyzjami administracyjnymi.

Należy pamiętać by zawsze żądać od przedsiębiorcy rachunku, w którym określona jest ilość wywiezionych ścieków, bowiem jest wtedy pewność, że ścieki trafią do oczyszczalni, a w razie kontroli właściciel nieruchomości uniknie kar.


          Ponadto Gminy zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 wyżej przywołanej ustawy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

           W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli zgłoszenia zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków wini zrobić to niezwłocznie. Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej www.bip.lazy.pl w zakładce gospodarka odpadami i ściekami - nieczystości ciekłe lub pobrać w Biurze Obsługi Interesanta tut. urzędu bądź w Wydziale Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ochrony Środowiska ul. Pocztowa 14 w Łazach.
W przypadku posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków należy dołączyć jej certyfikat, atest deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami.
               Właściciele nieruchomości, którzy nie dopełnili ww formalności mogą spodziewać się kontroli pracowników Urzędu Miejskiego w Łazach.

Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wykaz zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łazy

Uchwała Nr XV/131/12 w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązków pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.

Uchwała nr XXI/184/16 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łazy.

Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łazy

Uchwała nr XXI/183/16 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łazy.


Wzór kwartalnego sprawozdania podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychOpublikował: Joanna Popczyk
Publikacja dnia: 16.05.2018
Podpisał: Marcin Wojdas
Dokument z dnia: 19.08.2016
Dokument oglądany razy: 3 540