Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php5.2//lib/php/conn.php) is not within the allowed path(s): (/home/lazyopl/:/tmp:/usr/local/lib/php/:/usr/sbin/:/usr/bin/:/usr/local/bin/:/usr/local/sbin/:/bin/:/sbin/) in /home/lazyopl/domains/archiwumbip.lazy.pl/public_html/php/top.php on line 36
BIP UM Łazy 
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP


Kadencja 2010-2014

  Od dnia 01.01.2014r. Uchwały Rady Miejskiej w Łazach są publikowane w Bazie Aktów Własnych.

  Otwórz Bazę Aktów Własnych

 1. Uchwała Nr I/1/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łazach.
 2. Uchwała Nr I/2/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Łazach.
 3. Uchwała Nr III/3/10 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.
 4. Uchwała Nr III/4/10 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łazy
 5. Uchwała Nr III/5/10 w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Utylizacji EKO SOS sp. z o.o. w Wysokiej na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
 6. Uchwała Nr III/6/10 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Łazy ustaloną przez Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu od dnia 01.02.2011r. do dnia 31.01.2012 r.
 7. Uchwała Nr III/7/10 w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji w związku z realizacją niektórych zadań z zakresu ochrony środowiska
 8. Uchwała Nr III/8/10 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Łaz.
 9. Uchwała Nr III/9/10 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach.
 10. Uchwała Nr III/10/10 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Łazach.
 11. Uchwała Nr III/11/10 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Środowiska Rady Miejskiej w Łazach.
 12. Uchwała Nr III/12/10 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju i Promocji Rady Miejskiej w Łazach.
 13. Uchwała Nr III/13/10 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łazach.
 14. Uchwała Nr IV/14/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2011 – 2015.
 15. Uchwała Nr IV/15/11 w sprawie budżetu Gminy Łazy na rok 2011.
 16. Uchwała Nr IV/16/11 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 17. Uchwała Nr IV/17/11 w sprawie zatwierdzenia Aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Chruszczobród na lata 2010-2017
 18. Uchwała Nr IV/18/11 w sprawie zatwierdzenia Aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Niegowonice i Niegowoniczki na lata 2010-2017
 19. Uchwała Nr IV/19/11 w sprawie zatwierdzenia Aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Wysoka na lata 2010-2017
 20. Uchwała Nr IV/20/11 w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Łazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011-2013.
 21. Uchwała Nr IV/21/11 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Łazy na rok 2011”.
 22. Uchwała Nr IV/22/11 w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Łazach do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łazach
 23. Uchwała Nr IV/23/11 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Łazach na 2011 rok.
 24. Uchwała Nr IV/24/11 w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach na 2011 rok.
 25. Uchwała Nr IV/25/11 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Łazach na 2011 rok.
 26. Uchwała Nr V/26/11 w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Utylizacji EKO SOS sp. z o.o. w Wysokiej na okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r.
 27. Uchwała Nr V/27/11 w sprawie ustalenia treści załącznika nr 2 do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Łazy na rok 2011.
 28. Uchwała Nr V/28/11 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 3.371.541 zł.
 29. Uchwała Nr V/29/11 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 3.478.459 zł.
 30. Uchwała Nr V/30/11 w sprawie zatwierdzenia projektu „Trzymaj Formę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.3 ,,Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” w ramach konkursu 1/POKL/7.3/2010 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 31. Uchwała Nr V/31/11 w sprawie zatwierdzenia projektu „Taniec i śpiew łączy ludzi ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Dzialanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji w ramach konkursu 1/POKL/7.3/2010 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 32. Uchwała Nr V/32/11 w sprawie zatwierdzenia projektu „Szansa na zmiany – integracja społeczna mieszkańców gmin Łazy i Ogrodzieniec” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” w ramach konkursu Nr 1/POKL/7.3/2010 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 33. Uchwała Nr V/33/11 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łazy.
 34. Uchwała Nr V/34/11 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łazach.
 35. Uchwała Nr VI/35/11 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2011.
 36. Uchwała Nr VI/36/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2011-2015
 37. Uchwała Nr VI/37/11 w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2012
 38. Uchwała Nr VI/38/11 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich i zarządów osiedli na terenie Gminy Łazy
 39. Uchwała Nr VI/39/11 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
 40. Uchwała Nr VI/40/11 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Łazy
 41. Uchwała Nr VI/41/11 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie obowiązków zarządu nad odcinkiem drogi powiatowej w Łazach
 42. Uchwała Nr VI/42/11 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomości wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości
 43. Uchwała Nr VI/43/11 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorów bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łazy
 44. Uchwała Nr VI/44/11 w sprawie określenia wymagań jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadze4nie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
 45. Uchwała Nr VI/45/11 w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym
 46. Uchwała Nr VI/46/11 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/284/10 Rady Miejskiej w Łazach z 26 lutego 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Łazy
 47. Uchwała Nr VI/47/11 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Rady Społecznej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu
 48. Uchwała Nr VI/48/11 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Zawierciu
 49. Uchwała Nr VII/49/11 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2011
 50. Uchwała Nr VII/50/11 w sprawie uchylenia uchwał w sprawie zaciągnięcia pożyczki i kredytów
 51. Uchwała Nr VII/51/11 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 2.586.051 zł.
 52. Uchwała Nr VII/52/11 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 725.192 zł.
 53. Uchwała Nr VII/53/11 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1.200.000zł
 54. Uchwała Nr VII/54/11 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 3.371.541zł
 55. Uchwała Nr VII/55/11 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla PROMAX sp. z o.o. w Łazach na okres od 1 lipca 2011r. do 30 czerwca 2012r.
 56. Uchwała Nr VII/56/11 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyboru formy prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie transportu zbiorowego.
 57. Uchwała Nr VII/57/11 w sprawie odstąpienia od przetargowego zawarcia umów najmu nieruchomości
 58. Uchwała Nr VII/58/11 w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin; określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom zajmującym stanowiska dyrektora, wicedyrektora, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu; ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli prowadzący gimnastykę korekcyjną, doradców zawodowych i nauczycieli wspomagających.
 59. Uchwała Nr VII/59/11 w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
 60. Uchwała Nr VII/60/11 w sprawie zniesienia niektórych jednostek pomocniczych Gminy Łazy
 61. Uchwała Nr VII/61/11 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łazach
 62. Uchwała Nr VIII/62/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010r.
 63. Uchwała Nr VIII/63/11 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łaz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010r.
 64. Uchwała Nr VIII/64/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Łazach
 65. Uchwała Nr VIII/65/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej
 66. Uchwała Nr VIII/66/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MOK
 67. Uchwała Nr VIII/67/11 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2011
 68. Uchwała Nr VIII/68/11 w sprawie ustalenia zasad poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości
 69. Uchwała Nr VIII/69/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zawierciańskiemu
 70. Uchwała Nr VIII/70/11 w sprawie wyrażenia opinii o liukwidacji Oddziału Otolaryngologicznego Szpitala Powiatowego w Zawierciu
 71. Uchwała Nr VIII/71/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/4/10 z 20.12.2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne dla których organem prowadzących jest Gmina Łazy
 72. Uchwała Nr VIII/72/11 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
 73. Uchwała Nr VIII/73/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
 74. Uchwała Nr IX/74/11 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2011
 75. Uchwała Nr IX/75/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2011-2015
 76. Uchwała Nr IX/76/11 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/54/11 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20.05.2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 3 371 541 zł
 77. Uchwała Nr IX/77/11 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w wysokości 1 675 172 zł
 78. Uchwała Nr IX/78/11 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1 696 369zł
 79. Uchwała Nr IX/79/11 w sprawie odstąpienia od przetargowego zawarcia umów najmu albo dzierżawy nieruchomości
 80. Uchwała Nr IX/80/11 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody pod nazwą "Pióropusznik Strusi w Ciągowicach"
 81. Uchwała Nr IX/81/11 w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu Miasta i Gminy Łazy" 
  - Załączniki - Część 1,
  - Załączniki - Część 2,
  - Załączniki - Część 3,
  - Załączniki - Część 4.
 82. Uchwała Nr X/82/11 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2011
 83. Uchwała Nr X/83/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2011-2015
 84. Uchwała Nr X/84/11 w sprawie odstąpienia od przetargowego zawarcia umów najmu albo dzierżawy nieruchomości
 85. Uchwała Nr X/85/11 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółki Promax
 86. Uchwała Nr X/86/11 w sprawie zatwierdzenia projektu "Przełamać bariery – wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z klas I-III ze szkół podstawowych Gminy Łazy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w ramach konkursu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 87. Uchwała Nr X/87/11 w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2012-2015
 88. Uchwała Nr X/88/11 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani            na działalność Burmistrza Łaz.
 89. Uchwała Nr XI/89/11 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy dla części terenu sołectwa Chruszczobród w Gminie Łazy  Prognoza do Uchwały
 90. Uchwała Nr XI/90/11 w sprawie zmiany uchwały X/82/11 Rady Miejskiej w Łazach w sprawie zmian do budżetu na 2011r.
 91. Uchwała Nr XI/91/11 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2011
 92. Uchwała Nr XI/92/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2011-2015
 93. Uchwała Nr XI/93/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
 94. Uchwała nr XI/94/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych
 95. Uchwała Nr XI/95/11 w sprawie upoważnienia do udzielania poręczeń
 96. Uchwała Nr XI/96/11 w sprawie określenia zasad zbywania udziałów i akcji oraz zasad wnoszenia wkładów do spółek przez Burmistrza
 97. Uchwała Nr XI/97/11 w sprawie odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa
 98. Uchwała Nr XI/98/11 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/267/09 Rady Miejskiej z dnia 27.11.2009r. w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
 99. Uchwała Nr XI/99/11 w sprawie przystąpienia Gminy Łazy do programu "Moje Boisko Orlik 2012"
 100. Uchwała Nr XI/100/11 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XXIII/215/09 w sprawie statutu OPS w Łazach
 101. Uchwała Nr XII/101/11 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Łazy ustaloną przez Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu od 1 lutego 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.
 102. Uchwała Nr XII/102/11 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2011.
 103. Uchwała Nr XII/103/11 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/93/11 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.
 104. Uchwała Nr XII/104/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2012 – 2015.
 105. Uchwała Nr XII/105/11 w sprawie budżetu Gminy Łazy na rok 2012.
 106. Uchwała Nr XII/106/11 w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łazach.
 107. Uchwałą Nr XII/107/11 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łazach nr XXIII/215/09 w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach.
 108. Uchwała Nr XIII/108/12 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2012.
 109. Uchwała Nr XIII/109/12 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w wysokości 907.773 zł.
 110. Uchwała Nr XIII/110/12 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w wysokości 369.387 zł.
 111. Uchwała Nr XIII/111/12 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 474.990 zł.
 112. Uchwała Nr XIII/112/12 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności cywilnoprawnej.
 113. Uchwała Nr XIII/113/12 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Łazy na rok 2012”.
  - Załącznik do uchwały nr XIII/113/12
 114. Uchwała Nr XIII/114/12 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Łazy na lata 2012 - 2016”.
  - Załącznik do uchwały nr XIII/114/12
 115. Uchwała Nr XIII/115/12 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Śląskiego.
 116. Uchwała Nr XIII/116/12 w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Łazach na 2012 rok.
 117. Uchwała Nr XIII/117/12 w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach na 2012 rok.
 118. Uchwała Nr XIII/118/12 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Łazach na 2012 rok.
 119. Uchwała Nr XIV/119/12 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2012
 120. Uchwała Nr XIV/120/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2012 – 2015
 121. Uchwała Nr XIV/121/12 w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Szkoły Podstawowej w Ciągowicach
 122. Uchwała Nr XIV/122/12 w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Niegowonicach z siedzibą w Grabowej
 123. Uchwała Nr XIV/123/12 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi
 124. Uchwała Nr XIV/124/12 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków dziecięcych
 125. Uchwała Nr XV/125/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2012 – 2015
 126. Uchwała Nr XV/126/12 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2012
 127. Uchwała Nr XV/127/12 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 6.206.105 zł.
 128. Uchwała Nr XV/128/12 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013
 129. Uchwała Nr XV/129/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/210/09 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łazy określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli".
 130. Uchwała Nr XV/130/12 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łazy.
 131. Uchwała Nr XV/131/12 w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązków pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.
 132. Uchwała Nr XV/132/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji w związku z realizacją niektórych zadań z zakresu ochrony środowiska
 133. Uchwała Nr XV/133/12 w sprawie zaopiniowania projektu Planu Ochrony Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”.
 134. Uchwała Nr XV/134/12 w sprawie: wystąpienia z wnioskiem o likwidację aglomeracji Niegowonice.
 135. Uchwała NR XVI/135/12 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Ciągowicach
 136. Uchwała Nr XVI/136/12 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Niegowonicach poprzez likwidację Filii Szkoły z siedzibą w Grabowej
 137. Uchwała Nr XVI/137/12 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Wysokiej
 138. Uchwała Nr XVI/138/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Zawiercie
 139. Uchwała Nr XVI/139/12 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Łazy
 140. Uchwała Nr XVI/140/12 w sprawie podjęcia działań zmierzających do przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łazach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
 141. Uchwała Nr XVI/141/12 w sprawie odstąpienia od przetargowego zawarcia umów najmu albo dzierżawy nieruchomości
 142. Uchwała Nr XVI/142/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/117/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach na 2012 rok
 143. Uchwała Nr XVII/143/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach za okres 1 stycznia do 31grudnia 2011 r.
 144. Uchwała Nr XVII/144/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r.
 145. Uchwała Nr XVII/145/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku
 146. Uchwała Nr XVII/146/12 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2012
 147. Uchwała Nr XVII/147/12 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Łazy ustalonych przez PROMAX Sp. z o.o. na okres od 1 lipca 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.
 148. Uchwała Nr XVII/148/12 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łazy oraz określenia granic ich obwodów
 149. Uchwała Nr XVII/149/12 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łazy.
 150. Uchwała Nr XVII/150/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok
  2011.
 151. Uchwała Nr XVII/151/12 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łaz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok
 152. Uchwała Nr XVIII/152/12 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2012
 153. Uchwała Nr XVIII/153/12 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty pożyczek udzielanych przez Burmistrza Łaz w roku 2012
 154. Uchwała Nr XVIII/154/12 w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łazy na lata 2012-2015"
 155. Uchwała Nr XVIII/155/12 w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywna mama – aktywne macierzyństwo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, w ramach konkursu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 156. Uchwała Nr XVIII/156/12 w w sprawie zatwierdzenia projektu "Aktywny przedszkolak" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, w ramach konkursu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 157. Uchwała Nr XIX/157/12 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2012 – 2015.
 158. Uchwała Nr XIX/158/12 w sprawie: zmian do budżetu Gminy Łazy na 2012 rok.
 159. Uchwała Nr XIX/159/12 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
 160. Uchwała Nr XIX/160/12 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łazach Nr XXIV/225/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Łazy przez podmioty nianależące do sektora finansów publicznych
 161. Uchwała Nr XIX/161/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żarnowiec
 162. Uchwała Nr XIX/162/12 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani                na działalność Burmistrza Łaz.
 163. Uchwała Nr XX/163/12 w sprawie zaopiniowania projektu Planu Ochrony Parku Krajobrazowego "Orlich Gniazd"
 164. Uchwała Nr XX/164/12 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2012
 165. Uchwała Nr XX/165/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2012 – 2015.
 166. Uchwała Nr XX/166/12 w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łazy oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 167. Uchwała Nr XX/167/12 w sprawie: ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łazy.
 168. Uchwała Nr XX/168/12 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 169. Uchwała Nr XX/169/12 w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Łazy
 170. Uchwała XX/170/2012 w sprawie podziału Gminy Łazy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 171. Uchwała Nr XX/171/12 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej
 172. Uchwała Nr XXI/172/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2012.
 173. Uchwała Nr XXI/173/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.
 174. Uchwała Nr XXI/174/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych.
 175. Uchwała Nr XXI/175/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 176. Uchwała Nr XXI/176/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łazy
 177. Uchwała Nr XXI/177/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 178. Uchwała Nr XXI/178/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 179. Uchwała Nr XXII/179/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2012 – 2015.
 180. Uchwała Nr XXII/180/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2012.
 181. Uchwała Nr XXII/181/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2013 – 2016.
 182. Uchwała Nr XXII/182/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Łazy na rok 2013
 183. Uchwała Nr XXII/183/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Śląskiego na finansowanie zadania własnego na 2013 rok
 184. Uchwała Nr XXII/184/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Łazy w sołectwach Chruszczobród i Chruszczobród - Piaski
 185. Uchwała Nr XXII/185/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 186. Uchwała Nr XXII/186/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łazy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 187. Uchwała Nr XXII/187/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/169/12 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Łazy
 188. Uchwała Nr XXII/188/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/166/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 26 października 2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łazy oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 189. Uchwała Nr XXII/189/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łazy na lata 2012-2032”
 190. Uchwała nr XXII/190/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana             na działalność Burmistrza Łaz.
 191. Uchwała Nr XXII/191/2012 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach
 192. Uchwała Nr XXIII/192/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2013 – 2016
 193. Uchwała Nr XXIII/193/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25 stycznia 2013 r. sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2013.
 194. Uchwała Nr XXIII/194/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Łazy na rok 2013”.
 195. Uchwała Nr XXIII/195/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Łazy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 196. Uchwała Nr XXIII/196/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Łazach na 2013 rok.
 197. Uchwała Nr XXIII/197/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach na 2013 rok.
 198. Uchwała Nr XXIII/198/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Łazach na 2013 rok.
 199. Uchwała Nr XXIV/199/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2013 – 2016.
 200. Uchwała Nr XXIV/200/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2013.
 201. Uchwała Nr XXIV/201/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014.
 202. Uchwała Nr XXIV/202/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łazach z 29 listopada 2012 r. nr XXI/176/12 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łazy.
 203. Uchwała nr XXIV/203/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Łazy w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.
 204. Uchwała nr XXIV/204/13 Rady Miejskiej W Łazach z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łazach nr XXII/186/12 z 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łazy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 205. Uchwała nr XXIV/205/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łazy w roku 2013.
 206. Uchwała nr XXIV/206/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze na terenie Gminy Łazy.
 207. Uchwała nr XXIV/207/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie odstąpienia od przetargowego zawarcia umów najmu albo dzierżawy nieruchomości.
 208. Uchwała nr XXIV/208/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy.
 209. Uchwała nr XXIV/209/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie: przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie ŁAZY na lata 2013 - 2015.
 210. Uchwała nr XXIV/210/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług  opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 211. Uchwała nr XXIV/211/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu „Senior na czasie – edukacyjne wyzwania dla osób 50+ z Gminy Łazy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, w ramach konkursu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 212. Uchwałą nr XXV/212/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2013 – 2016.
 213. Uchwała nr XXV/213/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2013.
 214. Uchwała nr XXV/214/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.
  - Pobierz Załącznik
 215. Uchwała nr XXV/215/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.
  - Pobierz Załącznik
 216. Uchwała nr XXV/216/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: stawek cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę pobieranych przez Urząd Miejski w Łazach na terenie Sołectw Chruszczobród i Chruszczobród Piaski
 217. Uchwała nr XXV/217/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie:zasad dofinansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Łazy w roku 2013
 218. Uchwała nr XXV/218/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu „e-dukacj@ w Zespole Szkół nr 3 w Chruszczobrodzie - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty,w ramach konkursu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 219. Uchwała nr XXV/219/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana           na działalność Burmistrza Łaz.
 220. Uchwała nr XXV/220/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana              na działalność Burmistrza Łaz.
 221. Uchwała nr XXVI/221/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łazy za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012.
 222. Uchwała nr XXVI/222/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łaz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Łazy za 2012 rok.
 223. Uchwała nr XXVI/223/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2013 – 2016.
 224. Uchwała nr XXVI/224/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2013.
 225. Uchwała nr XXVI/225/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łazach nr XXII/185/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 226. Uchwała nr XXVI/226/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Programu Wsparcia „Rodzina 3+” w Gminie Łazy
 227. Uchwała Nr XXVII/227/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2013.
 228. Uchwała Nr XXVII/228/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie : zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 229. Uchwała Nr XXVII/229/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Łazach.
 230. Uchwała Nr XXVII/230/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Stowarzyszenia pod nazwą Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach
 231. Uchwała Nr XXVII/231/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia Aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Grabowa na lata 2013-2020
  - Załącznik do uchwały nr XXVII/231/13
 232. Uchwała nr XXVIII/232/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2013 – 2016.
 233. Uchwała nr XXVIII/233/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2013.
 234. Uchwała nr XXVIII/234/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 235. Uchwała nr XXVIII/235/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Łazy oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 236. Uchwała nr XXVIII/236/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łazach z 29 listopada 2012 r. nr XXI/176/12 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łazy.
 237. Uchwała Nr XXIX/237/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2013.
 238. Uchwała Nr XXIX/238/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/234/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 14 sierpnia 2013 roku.
 239. Uchwała nr XXIX/239/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 9 września 2013 roku w sprawie odwołania z funkcji ławnika w Sądzie Rejonowym w Zawierciu.
 240. Uchwała Nr XXX/240/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 9 października 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2013 – 2016.
 241. Uchwała Nr XXX/241/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 9 października 2013 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2013.
 242. Uchwała Nr XXX/242/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 9 października 2013 r. w sprawie: wprowadzenia lokalnego programu pomocy społecznej „O zdrowie dbanie to regularne badanie”
 243. Uchwała Nr XXX/243/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 244. Uchwała Nr XXX/244/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej
 245. Uchwała Nr XXXI/245/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2013.
 246. Uchwała Nr XXXII/246/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2013.
 247. Uchwała Nr XXXII/247/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 248. Uchwała Nr XXXII/248/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.
 249. Uchwała Nr XXXII/249/13 Rady Miejksiej w Łazach z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych.
 250. Uchwała Nr XXXIII/250/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2013 – 2016.
 251. Uchwała Nr XXXIII/251/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2013.
 252. Uchwała Nr XXXIII/252/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2014 - 2017
 253. Uchwała Nr XXXIII/253/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Łazy na rok 2014.
 254. Uchwała Nr XXXIII/254/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych eksploatowanych przez PROMAX Sp. z o.o. na lata 2014-2016
 255. Uchwała Nr XXXIII/255/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla PROMAX Sp. z o.o.
 256. Uchwała Nr XXXIII/256/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody pod nazwą" Zespół źródeł rzeki Centurii zlokalizowany w miejscowości Hutki Kanki, Gmina Łazy".
 257. Uchwała Nr XXXIII/257/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie "Wieloletniego programu współpracy Gmin Łaz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014-2016".
 258. Uchwała Nr XXXIII/258/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia przez Gminę Łazy dotyczącego finansowania przez Gminę Łazy wydatków związanych z nauczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Łazy religii w międzyszkolnych lub pozaszkolnych punktach katechetycznych na terenie innych gmin.
 259. Uchwała Nr XXXIII/259/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
 260. Uchwała Nr XXXIII/260/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Łazy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 261. Uchwała Nr XXXIII/261/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Łazy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Od dnia 01.01.2014r. Uchwały Rady Miejskiej w Łazach są publikowane w Bazie Aktów Własnych.

Otwórz Bazę Aktów WłasnychOpublikował: Marcin Wojdas
Publikacja dnia: 22.02.2018
Podpisał: Maciej Kubiczek
Dokument z dnia: 10.11.2011
Dokument oglądany razy: 9 855