Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php5.2//lib/php/conn.php) is not within the allowed path(s): (/home/lazyopl/:/tmp:/usr/local/lib/php/:/usr/sbin/:/usr/bin/:/usr/local/bin/:/usr/local/sbin/:/bin/:/sbin/) in /home/lazyopl/domains/archiwumbip.lazy.pl/public_html/php/top.php on line 36
BIP UM Łazy 
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

To jest wersja archiwalna z dnia 05.01.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Gospodarka Odpadami i Ściekami

INFORMACJE I AKTUALNOŚCI

Opłata za gospodarowanie odpadami - wyjaśnienia


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 2018

Jak segregować odpady - ulotka

Zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Burmistrz Łaz na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) informuje, że od dnia 1 lipca 2017 roku zmienia się stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwałą Rady Miejskiej w Łazach została zatwierdzona stawka w wysokości 12,50 zł miesięcznie od osoby i wyższa stawka w przypadku braku prowadzenia segregacji w wysokości 25,00 zł miesięcznie od osoby.

Informujemy, iż w celu identyfikacji wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzono numer indywidualny rachunku bankowego, który umieszczony został w dostarczonym zawiadomieniu o zmianie stawki.

Dodatkowe informacje dot. indywidualnego nr rachunku bankowego udziela Wydział Finansowy tel. 326729422 wew. 141, 126

Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.
Do wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych zostaną wysłane stosowne zawiadomienia.
Ponadto informujemy, że począwszy od miesiąca lipca dodatkowo będą odbierane od mieszkańców odpady zielone, które należy gromadzić w workach koloru brązowego. Odbiór tych odpadów będzie realizowany zgodnie z harmonogramem w miesiącach od maja do listopada z częstotliwością 1 raz na 2 tygodnie.

Przypominamy, iż odbiór odpadów komunalnych zmieszanych (pojemniki) w zabudowie jednorodzinnej w okresie zimowym tj. od listopada do marca będzie odbywał się raz w miesiącu w terminach odbioru odpadów segregowanych (worków).

Od 1 lipca 2013r. każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek wnosić na rzecz Gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kiedy należy płacić opłatę za odbiór odpadów komunalnych.
Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łazy powstaje: w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.


Co jest podstawą naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Deklaracja jest podstawą naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


Kto i kiedy dokonuje złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Każdy właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Łazach deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
1. pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (np. oddanie do użytku nowo wybudowany dom lub zmiana właściciela nieruchomości).

2. w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana
Przykład: nową (zmienioną) deklarację należy złożyć w każdym momencie zaistnienia zmiany mającej wpływ na wysokość zadeklarowanej opłaty, czyli np. narodziny dziecka, śmierć osoby, zmiana miejsca zamieszkania, wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty (np. sprzedaż nieruchomości)
Jeżeli w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.


Jakie są konsekwencje niezłożenia deklaracji
Właściciele nieruchomości, którzy nie złożą deklaracji zostaną wezwani do złożenia wyjaśnień oraz deklaracji. W stosunku do tych właścicieli, którzy nie zastosują się do wezwania, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne. W ramach postępowania, w drodze decyzji zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami oraz metoda naliczania opłaty
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty:

Od 1 lipca 2017r.

12,50 zł miesięcznei od osoby

25 zł miesięcznie od osoby - wyższa stawka w przypadku braku prowadzenia segregacji.


Gdzie i kiedy płacić za odbiór odpadów
Opłatę za odbiór odpadów w wysokości zgodnej ze złożoną przez Państwa deklaracją, na  indywidualny numer rachunku bankowegodo ostatniego dnia każdego miesiąca.
Prosimy o dokonywanie wpłat przez osoby widniejące na deklaracji lub w tytule wpisania dokładnego opisu jakiej nieruchomości dotyczy wpłata.
Przypominamy również, że dokonanie opłaty jest obowiązkowe.
Gmina nie będzie wysyłała żadnych faktur ani rachunków dotyczących wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osoba składająca deklarację musi sama pamiętać aby dokonać płatności.

Co z nieruchomościami niezamieszkałymi:
W Gminie Łazy, na chwilę obecną systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nie zostały objęte nieruchomości niezamieszkałe - działalności gospodarcze, przedsiębiorstwa,instytucje, domki letniskowe, ogródki działkowe itp. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych odbywa na podstawie indywidualnej umowy z przedsiębiorcą posiadającym wpis do działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Kiedy i jak obierane są odpady komunalne
1. Na terenach o zabudowie jednorodzinnej odpady zbierane są w sposób selektywny i odbierane bezpośrednio sprzed nieruchomości z częstotliwością 1 raz w miesiącu. Odpady gromadzimy do worków o odpowiedniej kolorystyce:
a) worek zielony – szkło białe i kolorowe,
b) worek żółty- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal,
c) worek niebieski - papier i tektura

d) worek brązowy- odpady biodegradowalne
2. na terenach zabudowanych budynkami wielolokalowymi dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się specjalnie oznakowane pojemniki ustawione w tzw. gniazda. Opróżniane z częstotliwością 1 raz na trzy tygodnie.
3. Odpady zmieszane (pojemniki) odbierane są w zabudowie jednorodzinnej z częstotliwością :
- 1 raz na dwa tygodnie w miesiącach kwiecień-październik (okres letni),
- 1 raz na miesiąc w miesiącach listopad-marzec (okres zimowy)

Do pojemnika na odpady zmieszane nie wrzucamy odpadów podlegających selektywnej zbiórce oraz odpadów zielonych, gruzu, styropianu, papy, odpadów z remontu, azbestu.
4. Odpady zmieszane w zabudowie wielolokalowej odbierane są z częstotliwością 1 raz na tydzień.
5. 3. Odbieranie odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów i odpadów zielonych
a) z terenu nieruchomości wielolokalowych wyłącznie w zakresie odpadów zielonych według indywidualnych potrzeb w okresie letnim (od 01 maja- do 30 listopada),
b) z terenu nieruchomości jednorodzinnych 1 raz na dwa tygodnie w okresie letnim (od 01 maja- do 30 listopada) - odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów i odpadów zielonych

6.Dwa razy w roku zgodnie z harmonogramem sprzed posesji obierane są odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.


Czy można wystawić przed posesję odpady segregowane w innych, własnych workach?
Tak, istnieje taka możliwość wystawiania odpadów segregowanych w przezroczystych lub opisanych workach, Worek zastępczy powinien być w dowolnej kolorystyce, najlepiej przezroczysty, tak aby widoczna była zawartość worka tylko należy pamiętać że wymianie podlegają tylko worki przeznaczone do segregacji, w przypadku własnych worków są one odbierane ale nie podlegają wymianie. Odbiór dodatkowych ilości odpadów jest bezpłatny.


Czy można wystawić większą ilość odpadów zmieszanych?
Tak, istnieje taka możliwość wystawiania odpadów zmieszanych w swoich pojemnikach, które przystosowane są do obioru przez śmieciarkę lub w opisanych workach ustawionych obok pojemnika. Odbiór dodatkowych ilości odpadów jest bezpłatny.


Czy przed wyrzuceniem należy myć zużyte opakowania?
Nie. Nie jest to konieczne. Opakowania należy jednak opróżniać z zawartości (nie wyrzucajmy do śmieci w połowie pełnego słoika np. z dżemem).

Jakie odpady zmieszane można wrzucić do pojemnika
Do pojemnika na zmieszane odpady wrzucamy takie odpady które nie nadają się do segregowania ponieważ są zanieczyszczone, zabrudzone czy utłuszczone
Odpady zmieszane to np.: popiół, zlewki zup, obierki z warzyw i owoców, opakowania papierowe zanieczyszczone tłuszczem np.: po margarynie, maśle, woreczki po mięsie, opakowania styropianowe w których sprzedawana jest żywność, pieluchy jednorazowe, środki higieny osobistej, maszynki do golenia, stłuczone lustra, małe zabawki, szmaty, szkło nietłukące typu Duralex, Arcorock, porcelana, obuwie.


Co z trawą, liśćmi i gałęziami? Gdzie je można wyrzucać?
Odpady ulegające biodegradacji powinny być zagospodarowane w przydomowym kompostowniku.  Odpady typu trawa, liście, drobne gałązki zbieramy do worków w kolorze brązowym lub we wlanym zakresie przywozimy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Ponadto informujemy, że począwszy od miesiąca lipca