Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php5.2//lib/php/conn.php) is not within the allowed path(s): (/home/lazyopl/:/tmp:/usr/local/lib/php/:/usr/sbin/:/usr/bin/:/usr/local/bin/:/usr/local/sbin/:/bin/:/sbin/) in /home/lazyopl/domains/archiwumbip.lazy.pl/public_html/php/top.php on line 36
BIP UM Łazy - Konsutlacje Społeczne 
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

To jest wersja archiwalna z dnia 05.12.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie Konsultacji

Konsultacje Społeczne


Konsultacje społeczne w przedmiocie projektu uchwały w sprawie "Wieloletniego programu współpracy Gminy Łazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2019".

Czas trwania konsultacji: od dnia 5.12.2016 r. do dnia 16.12.2016 r.

Pobierz Zarządzenie nr 137 wraz z formularzem

Pobierz Projekt uchwałyKonsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały w sprawie : wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łazy oraz projektu uchwały w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łazy

Cas konsultacji od 10.11.2016r. - 16.11.2016r.

Zarządzenie 125

Projekt Uchwały wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łazy

Projekt Uchwały określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łazy

Formularz uwag

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje w  sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

Czas trwania konsultacji :

od 26 października 2016 roku do dzień 3 listopada 2016 r.

Pobierz Załącznik

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Łazy dotyczące wydzielonej części budżetu Gminy Łazy na 2017 rok na tzw. „Budżet Obywatelski”.

Czas trwania konsultacji :

od 6 października 2016 roku do 17 października 2016 roku

  • Przewidywana kwota środków finansowych przeznaczona na budżet obywatelski wyniesie 70.000 zł.
  •  Przedmiotem konsultacji są propozycje jednorocznych zadań własnych gminy zgłoszone na piśmie do urzędu przez:
    1) grupę, co najmniej 15 mieszkańców,
    2) zebranie wiejskie.

Pobierz zarządzenie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje społeczne w przedmiocie 14 projektów uchwał Rady Miejskiej w Łazach w sprawie utworzenia Sołectwa i nadania mu Statutu - dotyczących Sołectw Gminy Łazy:

Chruszczobród, Chruszczobród Piaski, Ciągowice, Grabowa, Hutki Kanki, Kuźnica Masłońska, Niegowonice, Niegowoniczki, Rokitno Szlacheckie, Skałbania, Turza, Trzebyczka, Wiesiółka, Wysoka

Czas trwania konsultacji od  2 września 2016r. do 9 września 2016r.

Pobierz projekt Statutu Sołectwa Chruszczobród
Pobierz projekt Statutu Sołectwa Chruszczobród Piaski
Pobierz projekt Statutu Sołectwa Ciągowice
Pobierz projekt Statutu Sołectwa Grabowa
Pobierz projekt Statutu Sołectwa Hutki Kanki
Pobierz projekt Statutu Sołectwa Kuźnica Masłońska
Pobierz projekt Statutu Sołectwa Niegowonice
Pobierz projekt Statutu Sołectwa Niegowoniczki
Pobierz projekt Statutu Sołectwa Rokitno Szlacheckie
Pobierz projekt Statutu Sołectwa Skałbania
Pobierz projekt Statutu Sołectwa Trzebyczka
Pobierz projekt Statutu Sołectwa Turza
Pobierz projekt Statutu Sołectwa Wiesiółka
Pobierz projekt Statutu Sołectwa Wysoka

Uzasadnienie do projektów Statutów Sołectw

Pobierz Formurza

Pobierz Zarządzenie nr 99

Urząd Miejski w Łazach informuje, że w okresie od 2 do 9 września 2016 r. nie wpłynęły uwagi mieszkańców dotyczące Statutów Sołectw Gminy Łazy


Konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Łazy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu oraz projektu uchwały w sprawie podziału gminy Łazy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Pobierz Zarzdzenie wraz z projektami uchwał


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządze gminym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz § 4 Uchwały Nr XLI/337/10 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 17 września 2010r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i organizacjami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pozytku publicznego, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, Burmistrz Łaz zarządził przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektów uchwał Rady Miejskiej w Łazach w sprawie:
- przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łazy na lata 2016-2018;
- zmiany Uchwały Nr XII/103/15 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Łazy przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz zakresu i trybu kontroli pobrania i wykorzystania dotacji;
- zmiany uchwały Nr XXXIII/257/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie „Wieloletniego programu współpracy Gminy Łazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014-2016”;
- zmiany uchwały Nr XVII/150/16 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Łazy.

Czas trwania konsultacji: od dnia 1.08.2016 r. do dnia 8.08.2016 r.

Uwagi należy zgłaszać za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik do Zarządzenia.

Pobierz Zarządzenie nr 89 wraz z formularzem

Pobierz Projekt uchwały

Pobierz Projekt uchwały

Pobierz Projekt uchwały

Pobierz Projekt uchwały


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ) oraz § 4 Uchwały Nr XLI/337/10 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 17 września 2010 r. w sprawie: określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, Burmistrz Łaz zarządził przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie:

projektu uchwały w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Łazy.

Czas trwania konsultacji: od dnia 13.06.2016r. do dnia 20.06.2016r.

Uwagi należy zgłaszać za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik do Zarządzenia.

Pobierz Zarządzenie

Pobierz Projekt Uchwały

Pobierz Formularz

___________________________________________________________

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446, ze zm.) oraz § 4 Uchwały Nr XLI/337/10 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 17 września 2010 r. w sprawie: określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, Burmistrz Łaz zarządził przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:
- projektu uchwały w sprawie : zasad dofinansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Łazy w roku 2016
-projektu uchwały w sprawie przyjęcia" Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łazy w roku 2016"

Czas trwania konsultacji: od dnia 01.06.2016r. do dnia 10.06.2016r.
Uwagi należy zgłaszać za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik do Zarządzenia.

Zarządzenie nr 60

Projekt uchwały zasad dofinansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Łazy w roku 2016

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia" Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łazy w roku 2016"

Formularz uwag

_____________________________________________________________

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515, ze zm.) oraz § 4 Uchwały Nr XLI/337/10 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 17 września 2010 r. w sprawie: określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, Burmistrz Łaz zarządził przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

- projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy

Czas trwania konsultacji: od dnia 04.05.2016 r. do dnia 15.05.2016 r.
Uwagi należy zgłaszać za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik do Zarządzenia.

Zarządzenie Nr 56 wraz z formularzem
Projekt Uchwały
Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały:
Łazy
Rokitno Szlacheckie
Hutki Kanki
Grabowa
Niegowoniczki
Niegowonice
Trzebyczka
Chruszczobród
Wiesiółka
Ciągowice
Wysoka
Turza
Kuźnica Masłońska i Kazimierówka
Legenda
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacji Społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia : "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łazy w roku 2016".

Zarządzenie Burmistrza Łaz z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie konsultacji projektów uchwał:
Uchwały w sprawie zasad dofinansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Łazy w roku 2016 oraz uchwały w sprawie Programu ochrony środowiska dla Gminy Łazy na lata 2016-2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządze gminym (t.j.: Dz. U. z 2015r., poz. 1515, z późniejszymi zmianami) oraz § 4 Uchwały Nr XLI/337/10 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 17 września 2010r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i organizacjami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej Burmistrz Łaz zarządził przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów, które brane będą pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łazy.

Czas trwania konsultacji od 9.02.2016 r. do 15.02.2016 r.

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Łazy do wzięcia udziału w konsultacjach.

Uwagi należy zgłaszać za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik do Zarządzenia.

Zarządzenie Nr 20 wraz z formularzem

Projekt uchwały


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.) oraz § 4 Uchwały Nr XLI/337/10 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 17 września 2010 r. w sprawie: określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej Burmistrz Łaz zarządził przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektów uchwał w sprawie:

zmiany Uchwały Nr XI/87/15 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości, zmiany Uchwały Nr XI/90/15 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych, określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, zmiany uchwały nr XI/88/15 Rady Miejskiej w Łazach z 8 grudnia 2015 r. zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Czas trwania konsultacji od 07.01.2016 do 13.01.2016 roku.

Uwagi należy zgłaszać za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik do Zarządzenia.

Zarządzenie

Formularz

Projekty Uchwał


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz § 4 Uchwały Nr XLI/337/10 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 17 września 2010 r. w sprawie: określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej Burmistrz Łaz zarządził przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektów uchwał w sprawie:
- przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Łazy na rok 2016”,
- określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łazy, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
- określenia kryteriów naboru do klas pierwszych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łazy, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Łazy do wzięcia udziału w konsultacjach.

Uwagi należy zgłaszać za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik do Zarządzenia.

Zarzadzenie Nr 1 wraz z formularzem

Projekt uchwały

Projekt uchwały

Projekt uchwały


Na podstawie art. 5 a ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013r. poz. 594), oraz Uchwały nr XXXVI/284/10 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Łazy oraz Uchwały Nr VI/46/11 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/284/10 Rady Miejskiej w Łazach z 26 lutego 2010 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Łazy Burmistrz Łaz zarządził przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie:

- Projektu uchwały Rady Miejskiej w Łazach w sprawie Przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Łazy na lata 2015 – 2020+

Czas trwania konsultacji:od dnia 12 listopada 2015 roku do dnia 3 grudnia 2015 roku

Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego poniżej lub w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul.Traugutta 15 – Biuro Obsługi Interesanta

– Projekt strategii
– Formularz elektroniczny
– Zarządzenie Burmistrza

- Protokół

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515, ze zm.) oraz § 4 Uchwały Nr XLI/337/10 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 17 września 2010 r. w sprawie: określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej. Burmistrz Łaz zarządził przeprowadzenie konsultacji z organami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

- projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym na terenie gminy Łazy

Czas trwania konsultacji: od dnia 26.11.2015 r. do dnia 04.12.2015 r.

Uwagi należy zgłaszać za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik do Zarządzenia.

Zarządzenie nr 131
Formularz
Projekt Uchwały
Projekt Uchwały

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515, ze zm.) oraz § 4 Uchwały Nr XLI/337/10 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 17 września 2010 r. w sprawie: określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej. Burmistrz Łaz zarządził przeprowadzenie konsultacji z organami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

- projektu uchwały w sprawie w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości,

- projektu uchwały w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych,

- projektu uchwały w sprawie określenia: wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

- projektu uchwały w sprawie: zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Czas trwania konsultacji: od dnia 30.11.2015 r. do dnia 07.12.2015 r.

Uwagi należy zgłaszać za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik do Zarządzenia.

Zarządzenie 135

Formularz

Uchwała
Uchwała
Uchwała
Uchwała

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje społeczne wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który obejmować będzie oczyszczanie budynków zawierających azbest wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów na terenie gminy Łazy

Gmina Łazy zaprasza do konsultacji społecznych w związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami Poddziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT, który obejmował będzie oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest wraz
z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów.

Konsultacje trwać będą w okresie od 16 do 30 sierpnia 2016 r.

Uwagi przesłane po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

W celu zgłoszenia uwag należy pobrać i wypełnić poniższą ankietę a następnie złożyć osobiście w budynku Urzędu Miejskiego w Łazach, w Kancelarii lub
w wersji elektronicznej przesłać na adres: um@lazy.pl

Pobierz Konsultacje

Pobierz Ankiete

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Łazy dotyczące wydzielonej części budżetu Gminy Łazy na 2017 rok na tzw. „Budżet Obywatelski”.

Czas trwania konsultacji : od 6 października 2016 roku do 17 października 2016 roku

Przewidywana kwota środków finansowych przeznaczona na budżet obywatelski wyniesie 70.000 zł. Przedmiotem konsultacji są propozycje jednorocznych zadań własnych gminy zgłoszone na piśmie do urzędu przez:

1) grupę, co najmniej 15 mieszkańców,
2) zebranie wiejskie.

Pobierz zarządzenieOpublikował: Anna Gorgoń
Publikacja dnia: 05.12.2016
Podpisał: Maciej Kaczyński
Dokument z dnia: 17.06.2013
Dokument oglądany razy: 5 251