Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php5.2//lib/php/conn.php) is not within the allowed path(s): (/home/lazyopl/:/tmp:/usr/local/lib/php/:/usr/sbin/:/usr/bin/:/usr/local/bin/:/usr/local/sbin/:/bin/:/sbin/) in /home/lazyopl/domains/archiwumbip.lazy.pl/public_html/php/top.php on line 36
BIP UM Łazy 
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

To jest wersja archiwalna z dnia 08.09.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Gospodarka Odpadami i Ściekami

INFORMACJE I AKTUALNOŚCI

Od 1 lipca 2013r. każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek wnosić na rzecz Gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kiedy należy płacić opłatę za odbiór odpadów komunalnych.
Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łazy powstaje: w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.


Co jest podstawą naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Deklaracja jest podstawą naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


Kto i kiedy dokonuje złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Każdy właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Łazach deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
1. pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (np. oddanie do użytku nowo wybudowany dom lub zmiana właściciela nieruchomości).

2. w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana
Przykład: nową (zmienioną) deklarację należy złożyć w każdym momencie zaistnienia zmiany mającej wpływ na wysokość zadeklarowanej opłaty, czyli np. narodziny dziecka, śmierć osoby, zmiana miejsca zamieszkania, wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty (np. sprzedaż nieruchomości)
Jeżeli w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.


Jakie są konsekwencje niezłożenia deklaracji
Właściciele nieruchomości, którzy nie złożą deklaracji zostaną wezwani do złożenia wyjaśnień oraz deklaracji. W stosunku do tych właścicieli, którzy nie zastosują się do wezwania, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne. W ramach postępowania, w drodze decyzji zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami oraz metoda naliczania opłaty
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty:
8,50 zł/miesiąc/od mieszkańca w przypadku prowadzenia segregacji
17,00 zł/miesiąc/od mieszkańca przy braku prowadzenia segregacji.
Prowadzenie segregacji odpadów jest obowiązkowe.


Gdzie i kiedy płacić za odbiór odpadów
Opłatę za odbiór odpadów w wysokości zgodnej ze złożoną przez Państwa deklaracją, należy wpłacać na rachunek Gminy Łazy Nr 84 8450 0005 0070 0700 0143 0077 do ostatniego dnia każdego miesiąca.
Prosimy o dokonywanie wpłat przez osoby widniejące na deklaracji lub w tytule wpisania dokładnego opisu jakiej nieruchomości dotyczy wpłata.
Przypominamy również, że dokonanie opłaty jest obowiązkowe.
Gmina nie będzie wysyłała żadnych faktur ani rachunków dotyczących wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osoba składająca deklarację musi sama pamiętać aby dokonać płatności.

Pobierz druk płatniczy

Co z nieruchomościami niezamieszkałymi:
W Gminie Łazy, na chwilę obecną systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nie zostały objęte nieruchomości niezamieszkałe - działalności gospodarcze, przedsiębiorstwa,instytucje, domki letniskowe, ogródki działkowe itp. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych odbywa na podstawie indywidualnej umowy z przedsiębiorcą posiadającym wpis do działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Kiedy i jak obierane są odpady komunalne
1. Na terenach o zabudowie jednorodzinnej odpady zbierane są w sposób selektywny i odbierane bezpośrednio z przed nieruchomości z częstotliwością 1 raz w miesiącu. Odpady gromadzimy do worków o odpowiedniej kolorystyce:
a) worek zielony – szkło białe i kolorowe,
b) worek żółty- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal,
c) worek niebieski - papier i tektura
2. na terenach zabudowanych budynkami wielolokalowymi dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się specjalnie oznakowane pojemniki ustawione w tzw. gniazda. Opróżniane z częstotliwością 1 raz na trzy tygodnie.
3. Odpady zmieszane (pojemniki) odbierane są w zabudowie jednorodzinnej z częstotliwością :
- 1 raz na dwa tygodnie w miesiącach kwiecień-październik (okres letni),
- 1 raz na miesiąc w miesiącach listopad-marzec (okres zimowy)

Do pojemnika na odpady zmieszane nie wrzucamy odpadów podlegających selektywnej zbiórce oraz odpadów zielonych, gruzu, styropianu, papy, odpadów z remontu.
4. Odpady zmieszane w zabudowie wielolokalowej odbierane są z częstotliwością 1 raz na tydzień.
5. Dwa razy w roku zgodnie z harmonogramem sprzed posesji obierane są odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Harmonogram odbioru odpadów 2016


Czy można wystawić przed posesję odpady segregowane w innych, własnych workach?
Tak, istnieje taka możliwość wystawiania odpadów segregowanych w przezroczystych lub opisanych workach, Worek zastępczy powinien być w dowolnej kolorystyce, najlepiej przezroczysty, tak aby widoczna była zawartość worka tylko należy pamiętać że wymianie podlegają tylko worki przeznaczone do segregacji, w przypadku własnych worków są one odbierane ale nie podlegają wymianie. Odbiór dodatkowych ilości odpadów jest bezpłatny.


Czy można wystawić większą ilość odpadów zmieszanych?
Tak, istnieje taka możliwość wystawiania odpadów zmieszanych w swoich pojemnikach, które przystosowane są do obioru przez śmieciarkę lub w opisanych workach ustawionych obok pojemnika. Odbiór dodatkowych ilości odpadów jest bezpłatny.


Czy przed wyrzuceniem należy myć zużyte opakowania?
Nie. Nie jest to konieczne. Opakowania należy jednak opróżniać z zawartości (nie wyrzucajmy do śmieci w połowie pełnego słoika np. z dżemem).

Jakie odpady zmieszane można wrzucić do pojemnika
Do pojemnika na zmieszane odpady wrzucamy takie odpady które nie nadają się do segregowania ponieważ są zanieczyszczone, zabrudzone czy utłuszczone
Odpady zmieszane to np.: popiół, zlewki zup, obierki z warzyw i owoców, opakowania papierowe zanieczyszczone tłuszczem np.: po margarynie, maśle, woreczki po mięsie, opakowania styropianowe w których sprzedawana jest żywność, pieluchy jednorazowe, środki higieny osobistej, maszynki do golenia, stłuczone lustra, małe zabawki, szmaty, szkło nietłukące typu Duralex, Arcorock, porcelana, obuwie.


Co z trawą, liśćmi i gałęziami? Gdzie je można wyrzucać?
Odpady ulegające biodegradacji powinny być zagospodarowane w przydomowym kompostowniku. Jeśli posesja nie jest wyposażona w przydomowy kompostownik to odpady typu trawa, liście, drobne gałązki zbieramy do worków i we wlanym zakresie przywozimy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)


Co zrobić z gruzem powstałym w przypadku remontu w domu?
Jeżeli na terenie nieruchomości zamieszkałej – prowadzone są prace remontowe, to powstałe odpady jak np. gruz budowlany, styropian, powinny zostać zabrane i zagospodarowane przez firmę wykonującą usługę, ponieważ właścicielowi nie przysługuje prawo pozbywania się tego typu odpadów w ramach opłaty za śmieci.
W przypadku, gdy drobne remonty prowadzone są przez właściciela nieruchomości należy wytworzone odpady budowlane (tj. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruz ceglany oraz odpadowe materiały ceramiczne) przekazać do PSZOK we własnym zakresie, w ilościach 120kg/nieruchomość/rok w zabudowie jednorodzinnej lub 2000kg/nieruchomość/rok w zabudowie wielolokalowej.
W PSZOK nie przyjmowane są inne odpady budowlane typu: jest styropian budowlany, papa, dachówka,azbest.
W przypadku dużej ilości odpadów należy wynająć na swój koszt firmę odbierającą odpady budowlane.

UWAGA!!!

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OBOWIĄZUJĄCY OD 01.01.2016r.

Przypominamy, iż odbiór odpadów komunalnych zmieszanych (pojemniki) w zabudowie jednorodzinnej w okresie letnim tj. od kwietnia do października odbywał się będzie co dwa tygodnie, natomiast odbiór odpadów segregowanych (worki) raz w miesiącu.

Przypominamy, iż odbiór odpadów komunalnych zmieszanych (pojemniki) w zabudowie jednorodzinnej w okresie zimowym tj. od listopada do marca będzie odbywał się raz w miesiącu w terminach odbioru odpadów segregowanych (worków).

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 8,50 zł za osobę na miesiąc.

Zmiany w gospodarowaniu odpadami na terenie Gminy Łazy od 1 kwietnia 2015r.

PORADNIK JAK SEGREGOWAĆ ODPADY

Zamieszanie w gospodarowaniu odpadami – będzie drożej

„Odpadowa (r)ewolucja” – kampania edukacyjna Gminy Łazy

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU EKOLOGICZNEGO
„ŚMIECIOSZTUKA - CZYLI DRUGIE ŻYCIE ŚMIECI”

ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE ŁAZY

 • Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łazy
 • Rozpatrywanie Skarg w sprawach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi                                                                                                             
 • Właściciel nieruchomości może zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w formie pisemnej, telefonicznej, lub elektronicznej niezwłocznie
  -nie później niż 7dni od zaistnienia nieprawidłowości.
  Uwagi należy zgłaszać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Łazach w
  Wydziale Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska przy ul. Pocztowej 14 w Łazach, pod nr tel. 32/6729422, lub na adres mailowy odpady@lazy.pl, um@lazy.pl.

DRUKI:

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OBOWIĄZUJĄCY OD 01.01.2016r.

ZBIÓRKI ODPADÓW

Zbiórka wielkogabarytów, RTV  i AGD w 2016r.

             WIOSNA 2016r.

  04 kwiecień 2016 poniedziałek- Łazy 1, Łazy 2 + wysoka zabudowa

  05 kwiecień 2016 wtorek - Łazy 3, Łazy 4

  06 kwiecień 2016 środa- Chruszczobród, Chruszczobród Piaski, Trzebyczka

  07 kwiecień 2016 czwartek -Wysoka, Wiesiółka, Ciągowice, Turza, Kuźnica Masłońska

  08 kwiecień 2016 piątek -Rokitno Szlacheckie, Skałbania, Grabowa, Hutki, Mitręga

  09 kwiecień 2016 sobota -Niegowonice, Niegowoniczki

  JESIEŃ 2016r.

  03 październik 2016 poniedziałek- Łazy 1, Łazy 2 + wysoka zabudowa

  04 październik 2016 wtorek - Łazy 3, Łazy 4

  05 październik 2016 środa- Chruszczobród, Chruszczobród Piaski, Trzebyczka

  06 październik 2016 czwartek -Wysoka, Wiesiółka, Ciągowice, Turza, Kuźnica Masłońska

  07 październik 2016 piątek -Rokitno Szlacheckie, Skałbania, Grabowa, Hutki, Mitręga

  08 październik 2016 sobota -Niegowonice, Niegowoniczki

  Odpady należy wystawiać w dniu odbioru przed posesję do godziny 6.00

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (PSZOK) prowadzony przez Promax Sp. z o.o. ul. Pocztowa 14 Łazy

PSZOK  przyjmuje odpady w następujące dni:
poniedziałek, środa w godzinach 7- 11
wtorek, czwartek w godzinach 13- 17
sobota w godzinach 8-12

Odpady niebezpieczne dostarczone do punktu muszą być posegregowane i opisane.

Rodzaje przyjmowanych odpadów :
przeterminowane leki i chemikalia,
zużyte baterie
zużyte opony (tylko z samochodów osobowych)
tekstylia , ubrania,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe,
odpady zielone i ulegające biodegradacji.

odpady budowlane i rozbiórkowe (tj. odpadów betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów, zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadów materiałów ceramicznych) pochodzących z drobnych prac remontowych wykonywanych we własnym zakresie nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót w ilości:

120kg/nieruchomość/rok w zabudowie jednorodzinnej

- 2000kg/nieruchomość/rok w zabudowie wielolokalowej

Regulamin PSZOK

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektyczny i elektroniczny oraz sposoby postepowania z nim

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można dostarczyć  do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnychna ul. Pocztowa 14 w Łazach (tel. 32/6734260)

KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONTAKT:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska

ul. Pocztowa 14, Łazy,  pok. 22

tel. 32/6729422 wew. 117, 159 lub 32/6729387

Podmioty odbierajace odpady z posesji zamieszkałych na terenie Gminy Łazy

Miejsca zagospodarowania odpadów

Wykaz zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łazy

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości posiadające wpis do Rejestru Działalności Regulowanej

Rejestry i wykazy dotyczące Ochrony Środowiska

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Spotkanie informacyjne z firmą ALBA

Nowy RIPOK w II regionie

Przydatne linki

http://naszesmieci.mos.gov.pl/
http://www.mos.gov.pl/kategoria/4424_utrzymanie_czystosci_i_porzadku_w_gminach/Opublikował: Joanna Popczyk
Publikacja dnia: 08.09.2016
Podpisał: Michał Utracki
Dokument z dnia: 04.08.2011
Dokument oglądany razy: 21 107