bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

To jest wersja archiwalna z dnia 27.08.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Ochrona Środowiska

 • Komunikat dot. opracowywania przez Zarząd Województwa Śląskiego dokumentu pt.: "Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego ..." tutaj
 • Obwieszczenie Burmistrza Łaz z dnia 7.07.2014r. nr WK-OŚ.6220.1.2.2014.K w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie Gospodarstwa Rolnego prowadzącego chów indyków zlokalizowanego w miejscowości Wysoka na terenie działki o nr ew. 895. tutaj
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4201.2.2013.KC.24 z dnia 18 marca 2014r. zawiadamiające o wystąpieniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego". tutaj
 • Ogłoszenie informujące o spotkaniu, które odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2014r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach w sprawie prezentacji wyników opracowania pt. Społeczno-środowiskowe uwarunkowania budowy kopalni rud cynku i ołowiu w gminie Łazy. tutaj
 • Zawiadomienie oraz Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie informujące o wydaniu Decyzji nr SKO.0812/ I /2/18/2014 z dnia 10 marca 2014r. utrzymującej w mocy Decyzję Burmistrza Łaz z dnia 17 stycznia 2014r. tutaj
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 17 lutego 2014r. Nr WOOŚ.4201.2.2013.KC.16 informujące o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego" tutaj
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 5 lutego 2014r. Nr WOOŚ.4201.2.2013.KC.13 informujące o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.:
  "Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego" tutaj
 • Obwieszczenie Burmistrza Łaz zawiadamiające o wydaniu w dniu 17.01.2014r. Decyzji Nr WK-OŚ.6220.5.7.2013.K odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego " Chruszczobród" na działkach ... położonych w Chruszczobrodzie Piaski. do pobrania tutaj
 • Wykaz wniosków o wydanie decyzji i o decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach do pobrania tutaj
 • Decyzji z dnia 18 stycznia 2013r. Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach zatwierdzającej plan ruchu Rathdowney Polska Sp. z o.o.w Krakowie na wykonanie otworów na terenie gminy Łazy i Ogrodzieniec do pobrania tutaj
 • Raport z wykonania Programu ochrony środowiska za okres 2010r.-2011r. do pobrania tutaj
 • Uchwała Nr VI/43/11 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorów bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łazy do pobrania tutaj
 • Uchwała Nr VI/44/11 w sprawie określenia wymagań jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadze4nie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części do pobrania tutaj
 • Uchwała Nr XVIII/154/12 w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łazy na lata 2012-2015" do pobrania tutaj
 • Program usuwania azbestu do pobrania tutaj
 • Komunikat dotyczący obowiązków osób posiadających wyroby zawierające azbest tutaj

             - Informacja o wyrobach zawierających azbest tutaj

             - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest tutaj

 • Obwieszczenia o wydaniu Decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie ośrodka narciarskiego w miejscowości Grabowa, Gmina Łazy tutaj.
 • Obwieszczenia zawiadamiającego o wydaniu Decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Budowa tymczasowego mostu objazdowego realizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 796, w km 10+633 w miejscowości Chruszczobród w związku z przebudową mostu stałego" tutaj.Opublikował: Marcin Wojdas
Publikacja dnia: 27.08.2014
Podpisał: Marcin Wojdas
Dokument z dnia: 23.01.2013
Dokument oglądany razy: 4 379